NOAHs Urangruppes formål er at oplyse om den nukleare brændselskæde, herunder om de miljømæssige, energi-, udenrigs- og sikkerhedspolitiske konsekvenser af udvinding, forarbejdning, transport og handel med uran, samt om atomaffaldsdeponering. 

Denne side giver adgang til materialer, pressemeddelelser, høringssvar, konferencehjemmesider mm. opført kronologisk med det nyeste øverst og inddelt i følgende hovedafsnit: URANUDVINDING I GRØNLAND - DET DANSKE ATOMAFFALD - EURATOM OG ENERGIPOLITIK I EU

NOAHs Urangruppe har en lang række samarbejdspartnere i Danmark, Grønland, Sverige, Tyskland, Holland, Australien m.m.


EN The purpose of NOAH's Uranium Group is to provide information on the nuclear fuel chain, including the environmental, energy, foreign and security policy consequences of uranium extraction, processing, transport and trade, as well as nuclear waste disposal.

NOAH's Uranium Group has a large number of collaborators in Denmark, Greenland, Sweden, Germany, Holland, Australia, etc.

A number of the entries in the list below are in English. They can also be found on our English-only page here.


URANUDVINDING I GRØNLAND

Gruppens arbejdsområde er bl.a. at virke for genindførelse af den grønlandske uran-nultolerance gennem øget folkeoplysning i Grønland og Danmark. Gruppen satser aktivt på at optage medlemmer og networke begge steder.

Pressemeddelelser, publikationer, nyheder mm:

2019

Pressemeddelelse: Ejeren af Kuannersuit/Kvanefjelds-projektet undergraver miljølovgivningen (21. september 2019)

Press release: The Owner of the Kvanefjeld Mining Project Undermines Greenland’s Environmental Standards  (21 September 2019)

 

GML-ip maalarutaa pillugu aalajangiineq 6. sep. 2019 (Afgørelse i klagesag GML 6. sept. 2019 - grønlandsk) (6. september 2019)

Afgørelse i klagesag GML 6. sept. 2019 - dansk (6. september 2019)

Decision GML complaint 2019-09-06 (Afgørelse i klagesag GML 6. sept. 2019 - engelsk) (6 September 2019)

GML complaint 2019-04-04 (4 April 2019) 

 

Kuannersuarni suliniut. Avatangiisinut Kungunerisassanik Nalilersuineq (24. august 2019)

Projekt.Kvanefjed. VVM-redegørelse. (Vurdering af miljøpåvirkninger) (24. august 2019)

Kvanefjeld Project. Environmental Impact Assessment (24 August 2019)

 

2018

Greenland Mineral and Energy's EIA report (VVM rapport) October 2018 (17. oktober 2018)    NY version

Greenland Mineral and Energy's EIA report (VVM rapport) September 2018 (15. oktober 2018)

Kuannersuarni aatsitassarsiornissamik pilersaarutip Nunarsuarmioqatigiinnut (8. august 2018)

Kuannersuit/Kvanefjeld-mineprojektet bringer verdensarvområde i fare (8. august 2018)

 Kvanefjeld Mining Project Endangers UNESCO World Heritage Site (8 August 2018)

2017

The Kvanefjeld project does not meet Greenland’s Mineral Resources Act’s environmental and climate requirements (10 March 2017)

Kvanefjeldsprojektet opfylder ikke Råstoflovens miljø- og klimakrav (10. marts 2017)

2016

Sikkerhedszoner udgør et minimumskrav for uranminedrift i Grønland (28. september 2016)

Greenland’s Parliament votes down referendum on uranium mining (25 May 2016)

Landstinget forkaster borgerinddragelse om uran (25. maj 2016)

NOAH activist demonstrates 24/7 against uranium mining in front of Greenland’s Parliament (17 May 2016)

Medlem af NOAHs urangruppe langtidsdemonstrerer foran det grønlandske Landsting (17. maj 2016)

Referendum on uranium mining in Greenland must include the Kvanefjeld project (25 April 2016) 

Folkeafstemning om uran bør have følger for Kvanefjeld-projektet (25. april 2016)

Høring i Folketingets Grønlandsudvalg bekræfter uranaftalens manglende bæredygtighed (19. marts 2016)

Uranaftalen skader mennesker og miljø (23. februar 2016)

Greenlandic-Danish uranium agreement threatens public health and the environment (23 February 2016)

Uranium in Greenland: Risky business - Article in Arctic Journal (12 February 2016)

Vi kræver en folkeafstemning om udvinding af uran i Grønland - kronik i Politiken (11. februar 2016)

2015

Løftebrud om folkeafstemning om Kuannersuit/Kvanefjeld-mineprojektet (16. december 2015)

Breach of faith regarding referendum on the Kvanefjeld mining project (16 December 2015)

Controversial Uranium Mine in Greenland Close to Deal - Article in Worldwatch Institute Europe’s Newsletter (19 August 2015)

Kuannersuit/Kvanefjeld-projektet lever ikke op til de højeste miljøstandarder i verden (13. august 2015)

31. juli 2015: Demonstration – URANI NAAMIK, Taler og meddelelser:

Tale af Aaja Chemnitz Larsen, medlem af Folketinget for Inuit Ataqatigiit

Tale af Finn Sørensen, medlem af Folketinget for Enhedslisten

Tale af Rasmus Nordqvist, medlem af Folketinget for Alternativet

Tale af Christian Ege fra Det Økologiske Råd

Tale af Niels Henrik Hooge fra NOAH Friends of the Earth Denmark

Meddelelser fra Helen Caldicott, Gitte Seeberg, Hans Pedersen, Bo Normander, Jan willem Storm van Leeuwen og Mariane Paviasen

Demonstrationer i København mod uranudvinding i Grønland (31. juli 2015 )

Sydgrønlandsk informationsturné om uran var ikke neutral (26. juni 2015)

NOAH støtter de sydgrønlandske fåreholderes modstand mod Kvanefjelds-projektet ( 31. marts 2015)

2014

Pressemeddelelse: Valg i Grønland – også om uranudvinding (2. oktober 2014)

The prospect of uranium mining in Greenland might be over - Article in Nuclear Monitor (2 October 2014)

Uranium in Greenland: The government aims at undermining environmental rights (10 July 2014)

Uran i Grønland: Kontroversiel lovændring stækker borgernes rettigheder (10. juli 2014)

Ny rapport bekræfter Kuannersuit/Kvanefjeld-mineprojektets mangel på bæredygtighed (28. april 2014)

New report confirms that the Kvanefjeld mining project is not sustainable (28 April 2014)

Konferencer: uranudvinding er problematisk Opsummering fra konferencer i Nuuk og København (27. marts 2014)

International conferences in Nuuk and Copenhagen document that uranium mining is not sustainable (27 March 2014)

International konference i København om uranudvinding 25. marts (11. februar 2014)

2013

Ukendt ejer af mineselskab – debatindlæg i Information (20. december 2013)

Ingen kontrol med grønlandsk uran – kronik i Information (28. november 2013) 

Rapport om uranudvinding ikke uafhængig: Kort analyse af rapporten fra Lett Advokatfirma, DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi, Aarhus Universitet, og PwC – PricewaterhouseCoopers (26. september 2013)

Fasthold Nej til uranudvinding – Kronik til Politiken (9. juli 2013) 

Fasthold Nej til uranudvinding – Kronikken i Politiken (9. juli 2013) 

International opbakning til uran-nul-tolerance-politikken (26. april 2013)

Rare earth elements can be extracted in Greenland without uranium (11. marts 2013) 

Sjældne jordarter kan udvindes i Grønland uden uran (10. marts 2013)


Se også : J.W. Storm van Leeuwens rapport om Kuannersuit/Kvanefjeldet


DET DANSKE ATOMAFFALD

NOAHs Urangruppe har engageret sig i den igangværende proces om deponering af det danske atomaffald ud fra erkendelsen af, at det slutdepotkoncept for det radioaktive affald, der i lang tid blev satset på, ikke var hensigtsmæssigt.

Kontaktforum

2016-2017: Resuméer af møderne i kontaktforumet

10. november 2017: Spørgsmål fra NOAH Friends of the Earth Denmark 31. oktober 2017 - og ekspertpanelets svar

31. januar 2017: Spørgsmål fra NOAH Friends of the Earth Denmark 30. september 2016 - og ekspertpanelets svar

5. september 2016: Spørgsmål fra NOAH Friends of the Earth Denmark 19. august 2016 - og ekspertpanelets svar

5. september 2016: Spørgsmål fra NOAH Friends of the Earth Denmark 4. august 2016 - og ekspertpanelets svar

5. september 2016: Spørgsmål fra NOAH Friends of the Earth Denmark 25. juli 2016 - og ekspertpanelets svar

Pressemeddelelser mm:

2018

Forslag til folketingsbeslutning om atomaffaldsdeponering er en sejr for miljøet (21. marts 2018)

2017

16. oktober 2017: Regeringens forslag om atomaffaldsdeponering er en sejr for miljøet

16. oktober 2017: Government proposal on nuclear waste disposal is a victory for the environment

 

2016

8. marts 2016: Sammensætning af kontaktforum og ekspertgruppe i atomaffaldsprocessen bør forbedres

2015

30. oktober 2015: The Danish nuclear waste management process must be improved - Feature-article in Ingeniøren

29. oktober 2015: Kronik i Ingeniøren: Den danske atomaffaldsproces må forbedres - kort version

29. oktober 2015: Kronik i Ingeniøren: Den danske atomaffaldsproces må forbedres - lang version

29. maj 2015 NOAH m.fl.: Der er brug for kontaktforum om atomaffaldet

26. marts 2015: International atomaffaldskonference på Christiansborg indikerer fortsat, at det danske slutdepotprojekt for lav- og mellemradioaktivt affald er problematisk

26 March 2015: International waste conference indicates that the Danish final repository project for low and intermediate level radioactive waste is problematic

25. marts 2015 International atomaffaldskonference 24. marts 2015 (med præsentationer)

16 March 2015: Danish Decommissioning and The Danish Ministry of Health cancel participation in international nuclear waste conference

16. marts 2015: Atomaffaldskonference – med afbud fra Dansk Dekommissionering og Sundhedsministeriet 

2. februar 2015: Ny udenlandsk kritik af det danske slutdepotkoncept for atomaffald fra Risø

2014

8. december 2014: Høringssvar vedrørende depot for radioaktivt affald

1 December 2014: Öko-Institut criticises the Danish final repository project for low and intermediate level radioactive waste from Risø National Laboratory

1. december 2014: Öko-Institut kritiserer dansk plan for radioaktivt affald fra Risø 

3. november 2014: Journey to the Safest Place on Earth

24. oktober 2014: Pressemeddelelse om etikrapporten Atomaffaldsdeponering i etisk perspektiv

12. august 2014: Høringssvar vedrørende plan og miljøvurdering for etablering
af et slutdepot for lav- og mellemradioaktivt affald 

2. juli 2014: Svensk kritik af danske planer for atomaffald


Short chronology of the Danish decision-making process for the future management of nuclear waste (fra 13. marts 2003 til 3. juli 2014)

Side om Atomaffald og etik

Etikrapporten Atomaffaldsdeponering i etisk perspektiv

 


GRØN GRUNDLOV, EURATOM OG ENERGIPOLITIK I EU

Urangruppen engagerer sig i europæisk energipolitik med vægt på afvikling eller reform af EURATOM-traktaten og fremme af vedvarende energi og energieffektivitet.

2020

19. februar 2020: Pressemeddelelse: Forfatningsændring i EU er undervejs

19. februar 2020: Opfordring til ombytning af traktater

19. februar 2020: Baggrundsdokument:Forfatningsændring i EU er undervejs

2019

12. september 2019: Pressemeddelelse: Grøn grundlov: Tiden er inde til at nedsætte en grundlovskommission

2018

18. juni 2018: Energy Transition in Europe: Options for Constitutional Reform - Conference Documentation

18. juni 2018:  International konference bekræfter behovet for EU-forfatningsreform på energiområdet

2. maj 2018: International konference om europæisk energipolitik 8. juni 2018

2017

12. september 2017: Debatmøde om europæisk og dansk energipolitik

13. juni 2017: Brev til miljøministeren om grænseoverskridende miljøkonsekvensvurderinger

3. maj 2017: Energikommissionens anbefalinger er ikke tilstrækkelige

2016

22. december 2016: Den nye EU-energipakke er ikke tilstrækkelig

22 December 2016: The new EU energy package is not sufficient

9. maj 2016: Forskning i thorium-atomkraft giver ingen mening 

2015

26. januar 2015: Modstand mod statsstøtte til atomkraft

2013

25. november 2013: Høringssvar fra NOAH og Det Økologiske Råd om plan for finsk atomkraftværk


Konferencehjemmeside: Hjemmeside for international konference om Euratom 23. september 2005

J.W. Storm van Leeuwen har i oktober 2017 udarbejdet rapporten Climate Change and Nuclear Power på vegne af WISE International


2019

27. februar 2019: Det er alt for langsommeligt og usikkert at satse på atomkraft

 


 

NOAHs Urangruppe blev stiftet 7. maj 2014. Gruppen viderefører det samarbejde, som NOAH Energi og Klima har været engageret i siden 2013 om den grønlandske uranudvinding sammen med VedvarendeEnergi, Det Økologiske Råd og Avataq. I dag også sammen med Urani Naamik i Narsaq.

Gruppens medlemmer pr. auguat 2020

Arnavaraq Simigaq Heilmann (Grønland)

Erik Jensen (Grønland)

Hans Pedersen (Danmark)

Niels Henrik Hooge (Danmark)

Palle Bendsen (Danmark), kontaktperson, palle(at)noah.dk, 30 13 76 95