atomkraft

ATOMKRAFT Modstand mod statsstøtte til atomkraft

​​​​​​​EU bør ikke tillade statsstøtte til atomkraft på linje med vedvarende energi

26. januar 2015 · Kl. 15:45 Pressemeddelelse

Dags dato har VedvarendeEnergi, NOAH Friends of the Earth Denmark, Det Økologiske Råd, Nordisk Folkecenter for Vedvarende Energi og Danmarks Naturfredningsforening skrevet til Klima-, energi- og bygningsminister Rasmus Helveg Petersen. I brevet opfordrer de regeringen til at indtræde som medsagsøger ved EU-domstolen for at forhindre statsstøtte til atomkraft. En retssag fra andre EU-medlemslande er undervejs, fordi EU-kommissionen for nyligt gav Storbritannien tilladelse til at bevilge statsstøtte til det planlagte atomkraftværk Hinkley Point C i Sydengland. I den forbindelse blev der gjort talrige undtagelser fra EU’s konkurrenceregler for at sikre værkets opførelse og drift.

Denne politisk motiverede beslutning, der i sidste øjeblik blev hastet igennem af et flertal i den nyligt fratrådte kommission, overtræder iflg. juridiske eksperter reglerne for EU’s indre marked. Derfor modsatte kommissærer fra Danmark, Østrig, Luxembourg og Slovenien sig, at beslutningen blev truffet.

EU-kommissionen erkender, at afgørelsen vil have konsekvenser for atomkraften overalt i Europa: Hvis den finansieringsmodel, der er brugt i forbindelse med Hinkley Point, gøres lovlig, vil den kunne anvendes i hele EU. Mange steder er man veget tilbage fra at bygge nye a-kraftværker eller har ikke bygget så mange af økonomiske grunde, men det er et forhold, statsstøtte kan ændre på. Adskillige lande har allerede signaleret, at de overvejer at anvende modellen.

”At sidestille a-kraft med vedvarende energi (VE) vil påføre den grønne sektor i EU og i Danmark et enormt økonomisk tab”, udtaler Gunnar Boye Olesen fra VedvarendeEnergi. ”Milliarder af kroner risikerer at blive omdirigeret fra investeringer i VE og energieffektivitet til ny a-kraft. Det ville kunne bringe hele den grønne omstilling af den europæiske energiøkonomi i fare. Her er Danmark den eksportnation, der har mest at tabe. Eksporten af grøn energiteknologi har længe udgjort en større andel af den samlede vareeksport end i andre EU-lande. Førstepladsen blev yderligere cementeret i 2013, hvor den var den største nogensinde. Det skyldes først og fremmest øget eksport til andre EU-lande”.

”Udover at være ulovlig iflg. EU-konkurrenceretten, giver statsstøtte til a-kraft ikke økonomisk mening”, udtaler Jane Kruse fra Nordisk Folkecenter for Vedvarende Energi. ”I sin beslutning lægger EU-kommissionen ikke skjul på, at behovet for statsstøtte skyldes a-kraftens manglende økonomiske konkurrencedygtighed. Men i modsætning til VE er der tale om en for længst modnet teknologi, som ikke er i stand til sikkert og effektivt at levere elektricitet til markedet på normale konkurrencebetingelser, og som ingen forventer nogensinde vil klare sig selv. Herudover har a-kraftindustrien længe har nydt godt af en lang række direkte og indirekte former for støtte, som ikke er kommet VE-sektoren til gode”.

”Der argumenteres med, at man vil gøre statsstøtten teknologineutral, men det falder til jorden, fordi a-kraft ikke er miljø- og klimamæssigt bæredygtig”, udtaler Christian Ege fra Det Økologiske Råd. ”Selvom CO2-udledningerne fra atomkraft er lavere end for olie og kul, ligger de betydeligt højere end for vind-, vandkraft og solenergi, når man regner hele produktionskæden med. Energibesparelser ca. ti gange mere omkostningseffektive som redskab til at bekæmpe drivhuseffekten. A-kraft bidrager heller ikke til, at EU bliver mere selvforsynende med energi, eftersom brændslet til atomkraftværkerne skal importeres fra lande udenfor EU. A-kraft fungerer strukturelt dårligt sammen med VE. Derfor har lande med en stor andel af a-kraft typisk også en stor andel af fossile brændsler. Statsstøtte til ny atomkraft er derfor i realiteten statsstøtte til at blokere for vedvarende energi”.

Brevet til Klima-, energi- og bygningsministeren kan downloades her

For nærmere oplysninger, kontakt:

For VedvarendeEnergi (www.ve.dk): Gunnar Boye Olesen, tlf.: 86 22 70 00, e-mail: ove(at)inforse.org og Hans Pedersen, tlf.: 51 92 24 14, e-mail: pedersen(at)ve.dk

For NOAH Friends of the Earth Denmark:  Palle Bendsen, tlf.: 98 14 76 95, (mob.) 30 13 76 95, e-mail: palle(at)bendsen.dk og Niels Henrik Hooge, tlf.: 21 83 79 94, e-mail: nh_hooge(at)yahoo.dk

For Det Økologiske Råd (www.ecocouncil.dk): Christian Ege, tlf.: 33 18 19 33, (mob.) 28 58 06 98, e-mail: christian(at)ecocouncil.dk

For Nordisk Folkecenter for Vedvarende Energi (www.folkecenter.dk): Jane Kruse, tlf.: 97 95 66 00, (mob.) 40 60 45 51, e-mail: jk(at)folkecenter.dk

For Danmarks Naturfredningsforening (www.dn.dk): Ella Maria Bisschop-Larsen, tlf.:20 40 23 10, e-mail emb(at)dn.dk og Sine Beuse Fauerby, tlf.: 31 19 32 51, e-mail: sbf(at)dn.dk

Foto: Richard Baker

Støt NOAH

Din støtte er altafgørende for, at vi kan levere et stykke arbejde, der gør en forskel

Ved at støtte NOAH bidrager du til kampen for en retfærdig, bæredygtig og solidarisk verden. Din støtte betyder, at vi kan arbejde uafhængigt, opnå større indflydelse og organisere flere kloden rundt.

Du kan nemt oprette en fast støtte via betalingsservice.

Eller du kan fx støtte via MobilePay eller bank. Hvis du opgiver dit cpr.nr. ved indbetalingen er din gave fradragsberettiget (op til kr. 17.000 i 2021). Tusind tak!