Atomaffald Svensk kritik af danske planer for atomaffald

20. juli 2014 · Kl. 19:07 Pressemeddelelse

PRESSEMEDDELELSE

København og Aarhus d. 20. juli 2014

Atomaffald: Høringssvar fra svenske ekspertorganisationer kritiserer slutdepotkonceptet og den danske atomaffaldsproces

Med udgangspunkt i Espoo-konventionen, der giver myndigheder og NGO'er i vores nabolande mulighed for at deltage i miljøvurderinger i Danmark, har den svenske ekspertorganisation Miljöorganisationernas Kärnavfallsgranskning (MKG) offentliggjort et høringssvar om det danske slutdepot for radioaktivt affald. MKG har fulgt den danske atomaffaldsproces siden 2011.

I høringssvaret påpeger MKG bl.a.:

• At de metoder, hvormed der i Danmark planlægges at slutdeponere høj- og mellemradioaktivt affald sammen med kortlivet affald, ikke ville blive godkendt i Sverige.

• At alle de steder, hvor der overvejes at opføre slutdepotet, giver mulighed for udslip til havet, hvad der har en negativ miljøpåvirkning for nabolandene.

• At de danske myndigheder har problemer med at kategorisere det radioaktive affald. Myndighederne tager udgangspunkt i Det Internationale Atomenergiagenturs kriterier, men her er der tale om absolutte minimumskriterier. I stedet bør de bruge det langt strengere kategoriseringssystem, der anvendes i Sverige. F.eks. har man i Danmark kategoriseret 233 kg. bestrålet brændsel som mellemaktivt, hvad der aldrig ville være sket i Sverige.

• Når man analyserer de metoder, der foreslås i forbindelse med den danske slutdeponering, er det tydeligt, at man i Danmark ikke satser på den bedst mulige teknik. De danske planer bygger på en sikkerhedskultur, der er uacceptabel efter svensk lovgivning.

• Den måde, hvorpå lokaliseringsprocessen foregår, lever ikke op til standarderne på området. Først og fremmest bør der vælges en slutdeponeringsmetode, før lokaliseringsprocessen starter.

Palle Bendsen fra NOAH Friends of the Earth Denmark’s Urangruppe udtaler:
”Det bekymrer os, at MKG kan pege på, at der findes alvorlige mangler i det danske slutdepotkoncept, der kan føre til negative miljøkonsekvenser i Danmark og Sverige. I NOAH er vi enige i høringssvarets konklusion om, at den eneste rigtige strategi er at mellemlagre det radioaktive affald. Det flugter også med ønsket hos borgergrupperne i de kommuner, som er udpegede som mulige værtssteder for atomaffaldet, og hos kommunerne selv”.

Den svenske Strålsäkerhedsmyndigheten (SSM) har offentliggjort et høringssvar, der i flere henseender lægger sig tæt op ad MKG’s. SSM, der har ansvaret for strålebeskyttelse og nuklear sikkerhed i Sverige, er en statslig myndighed underlagt det svenske Miljøministerium.
Høringssvaret gentager kritikken om, at det på grund af den manglende beskrivelse af metodevalget ikke er muligt at bedømme miljøkonsekvenserne af slutdepotet. I Sverige har man ligesom i Tyskland tænkt sig at følge den strategiske miljøvurdering tæt.

Hans Pedersen fra VedvarendeEnergi udtaler:

”De to høringssvar viser, hvor vigtigt det er, at der inddrages andre – også internationale eksperter - på et tidligt tidspunkt. I Sverige har man langt mere erfaring med atomaffald end i Danmark og her er man stærkt kritisk overfor det danske slutdepotkoncept. Herhjemme bør vi lade forsigtighedsprincippet råde og lade den tvivl, der efterhånden gennem længere tid er rejst af uafhængige internationale eksperter, komme fremtidige generationer til gode. Det sker bedst ved at man satser på et mellemlager”.

Man kan se det svenske høringssvar her: http://kortlink.dk/sum/em2z

Se også NOAHs og VedvarendeEnergis kronologiske fremstilling af den danske atomaffaldsproces: http://kortlink.dk/noah/em2y

For nærmere oplysninger, kontakt:

For Miljöorganisationernas kärnavfallsgranskning MKG: Dr. Tech. Johan Swahn, Tlf.: +46 (0)31-711 00 92, Mob.: +46 (0)70-467 37 31, E-mail: johan.swahn(at)mkg.se Hjemmeside:
http://www.mkg.se/
MKG, som har eksisteret siden 2004, er opstået som et samarbejde mellem Naturskyddsföreningen (den svenske naturfredningsforening) og Fältbiologerne.

For NOAH Friends of the Earth Denmark's Urangruppe: Palle Bendsen, tlf.: +45 30 13 76 95, e-mail:
pnb(at)ydun.net og Niels Henrik Hooge, tlf.: +45 21 83 79 94, e-mail: nielshenrikhooge(at)yahoo.dk

Hjemmeside: www.noah.dk

For VedvarendeEnergi: Hans Pedersen, tlf.: +45 51 92 24 14, pedersen(at)ve.dk Hjemmeside:
www.ve.dk
 

Støt NOAH

Din støtte er altafgørende for, at vi kan levere et stykke arbejde, der gør en forskel

Ved at støtte NOAH bidrager du til kampen for en retfærdig, bæredygtig og solidarisk verden. Din støtte betyder, at vi kan arbejde uafhængigt, opnå større indflydelse og organisere flere kloden rundt.

Du kan nemt oprette en fast støtte via betalingsservice.

Eller du kan fx støtte via MobilePay eller bank. Hvis du opgiver dit cpr.nr. ved indbetalingen er din gave fradragsberettiget (op til kr. 17.000 i 2021). Tusind tak!