Vi står i dag i en situation, hvor vi ikke kan fortsætte med at bruge fossile brændstoffer på grund af klimaforandringer. Stærke kræfter vil erstatte kul og olie med træ og biobrændstoffer. Projektet sælges som vedvarende energi, men følgerne for klimaet og naturen kan blive alvorlige. Det eneste ansvarlige ville være for alvor at nedbringe vores eget energiforbrug.

Ny satsning på biomasse

Overalt på kloden fastlægges målsætninger om at omstille energisystemerne fra fossil energi til vedvarende energi. EU har en målsætning om, at mindst 20 % af energien i 2020 skal komme fra vedvarende energikilder, og man ser gode muligheder for at opnå denne målsætning ved hjælp af biomasse til energi, ikke mindst i form af træbrændsel til kraftvarmesektoren.

De 27 EU-lande har ikke de samme forpligtelser alle sammen, og med hensyn til at omlægge til vedvarende energi er Danmark blevet pålagt en målsætning på 30 % i 2020. I Danmark har man dog med en energiaftale fra sidste år sat målsætningen endnu højere, og det er jo i princippet godt. Men herhjemme ser man, ligesom i resten af EU, gode muligheder for at opfylde målsætningen med træbrændsel og agrobrændstoffer. Men det er ikke bæredygtigt.

Stort pres på naturområder

Presset på verdens naturlige skove og andre uopdyrkede jorder er i forvejen stort på grund af tømmerhugst og behovet for stadig mere landbrugsjord. Oveni kommer nu dette øgede pres fra Danmark og resten af Europa for at bruge træ og andre planter som råstof til energi. Forskellige studier har vist, at der ikke er tilstrækkelig biomasse i Europa til at opfylde målsætningerne på bæredygtig vis, og der sker allerede en betragtelig import af såvel træbrændsler som biobrændstoffer.

Hverken Danmark eller EU har overblik over, hvor biomassen i fremtiden skal komme fra. Politikere og energiselskaber synes at mene, at det er helt i orden at bruge andre landes resurser til at dække vores behov.

For tiden bindes der mere kulstof via fotosyntese, end der frigives fra plantedækket som følge af ændringer i plantevæksten og arealanvendelsen. Landjorden er på den måde sammen med havene med til at mindske skadevirkningen af de alt for store udledninger fra industri, landbrug, transport og husholdninger. Yderligere opdyrkning af land vil være at gå i den forkerte retning, fordi det forskubber denne positive balance i negativ retning. Men yderligere opdyrkning af jomfruelig jord og fældning af skove er netop, hvad der er på tegnebrættet.

Det er nu, der skal handles, hvis vi skal have en fremtidssikret energiforsyning, der ikke driver rovdrift på naturresurserne – og hvor klimagevinsten ikke blot er fiktiv.


Læs artiklen Bæredygtig biomasse: en historisk misforståelse (2013) skrevet af Bente Hessellund Andersen fra NOAHs landbrugs- og fødevaregruppe.

Læs artiklen Biomasse: Klimaregnskab med kreativ bogføring (2013) skrevet af Bente Hessellund Andersen fra NOAHs landbrugs- og fødevaregruppe.


Mere om biomasse:

Skove + Biodiversitet

FN’s første Internationale Skovdag Pressemeddelelse 21. marts 2013

EU lægger beslag på de fattiges landarealer Pressemeddelelse 21. marts 2013

NOAH Energi og Klimas kommentar til energiaftalen af 22. marts 2012 

Bioenergi - en falsk løsning på klimaudfordringerne Pressemeddelelse 18. januar 2012

Alt for meget biomasse - Klimakommissionen lever ikke op til sit navn Pressemeddelelse 30. oktober 2010

Vattenfall på træhugst i Liberia for at nå egne klimamål Pressemeddelelse 14. september 2010

Biomasse er falsk varebetegnelse - nyhed 14. juli 2010

Talgymnastik og klimaforpligtelser Debatartikel i Information 21. maj 2010

Masser af biomasse - undervisningsmateriale