Sådan gik det til at Danmark valgte fortsat at brænde verdens træer til energi

Danmark er desværre i gang med at brænde skovene af. I klimaets navn! Fordi afbrænding af træer anses for at være klimaneutralt på trods af, at det udleder mere CO2 end kul, olie og gas.
 

Nedenstående er et tilbageblik på, hvordan det gik til, at det nye direktiv om vedvarende energi (REDIII) i 2023 blev vedtaget.

De vigtigste forslag til REDIII fra Parlamentets flertal

1) Der bliver fastsat et loft over anvendelsen af primær træbiomasse for at modvirke, at en alt for stor anvendelse heraf underminerer de vitale kulstofdræn på landjorden 

2) Der sættes en slutdato for, hvor længe primær træbiomasse kan tælle med i opfyldelsen af målene for vedvarende energi 3) Der bliver sat en stopper for finansielle støtteordninger for primær træbiomasse under VE-direktivet. 

4) “Primær træbiomasse” skal defineres ifølge den videnskabeligt baserede definition som brugt af Joint Research Center (side 170). (Joint Research Center er EU-Kommisionens egen forskningsinstitution).

5) Muligheden for at anvende biomasse til energi udelukkes, hvis det kommer fra områder med høj biodiversitet, f.eks. primære og gamle skove eller vådområder 

6) Sikre at de nye foranstaltninger til hurtigere godkendelse af anlæg til vedvarende energi ikke anvendes til opførelse af nye biomasseanlæg, og at opførsel af anlæg til produktion af vedvarende energi.ikke kan opføres i skove og andre områder med stor biodiversitet (RED IV)

NOAH forsøgte af flere omgange at få klimaministeren i tale og bedt om at mødes med ham og ministeriet. Herunder kan du læse historikken. Lars Aagaard vendte aldrig tilbage med et svar, men vores bange anelser blev bekræftet d. 23. marts i en artikel i Information. I mellemtiden gik EU's forhandlinger om biomasse til energi gået ind i sin afgørende fase.

Fjerde henvendelse til klimaminister Lars Aagaard d. 13. marts 2023

Nedenstående brev er seneste i rækken af henvendelser fra NOAH til klimaminister Lars Aagaard vedrørende Danmarks problematiske afbrænding af biomasse til energi. Klimaministeren har endnu ikke responderet (han har til gengæld godt kunne finde tid til at svare "Partnerskabet for Ansvarlig Træbiomasse" som man kan se nedenfor).

Kære Lars Aagaard

Vi har gennem en periode sendt en del henvendelser og forsøgt at få indsigt i den danske forhandlingsposition vedrørende biomasse i forbindelse med revisionen af VE-direktivet.

Denne henvendelse skal ses i forlængelse heraf, og vi vil således kke gentage de argumenter, vi har fremført tidligere, men opfordre jer til at genlæse dem.

Vi har også bedt om et møde. Den anmodning vil vi hermed gentage.

Vi har fået oplyst, at den danske forhandlingposition baserer sig på samlenotatet sendt til Europaudvalget kort efter, at Kommissionen sendte sit oprindelige forslag ud i juli 2021.

Og nu har vi kunnet læse dette svar fra ministeriet til skovsektoren

https://www.danskskovforening.dk/wp-content/uploads/2023/02/Svar_til_Partnerskabet_for_-Ansvarlig_Traebiomasse.pdf

- hvor vi kan se, at den danske forhandlingsposition vil lægge sig op ad kommissionens oprindelige udkast. Ligesom vi kan læse, at Danmark ikke støtter Parlamentets forslag om at sætte restriktioner på brugen af primær træbiomasse, og at Danmark heller ikke støtter den forbedrede definition af "primær træbiomasse".

I vores optik bekræfter brevet til skovsektoren vores værste bange anelse: nemlig at Danmark egoistisk forhandler på EU-niveau for at sikre fortsat adgang til importeret biomasse for danske kraftvarmeværker, vel vidende, at det kan medføre, at resten af Europa vil følge i Danmarks fodspor, og - som Klimakommissionen netop har gentaget - at det danske forbrug alt for stort.

På et eventuelt møde vil vi stille følgende spørgsmål:

- Hvad er jeres begrundelse for ikke at bakke op om forslaget fra Parlamentet, der allerede er et pragmatisk kompromisforslag, der kun deltvist vil kunne sikre kulstoflaringen og biodiversiteten i de europæiske skove?

- Er i uenige i Klimakommissionens konklusion om, at Danmark forbrug ikke kan opskaleres til resten af verden?

- Er I uenige i Joint Reserach Center's konklusioner om, at kulstoflagrene i de europæiske skove er ved at forsvinde, og at afbrænding af biomasse er en af årsagerne?

- Hvad er jeres begrundelse for ikke at støtte den (videnskabeligt baserede) definition af primær træbiomasse, som Joint Research Center anvender?

- Hvordan forestiller I jer, at de europæiske og andre verdensdeles landskaber og skove kommer til at se ud, hvis flere europæiske lande efterligner Danmarks omstilling fra kul til biomasse - og hvilke opgørelser lægger I til grund herfor?

- Hvorfor indkaldes Europaudvalget ikke igen, så Folketingets partier kan inddrages i en debat om, hvilken forhandlingsposition Danmark skal indtage (bl.a. set i lyset af, at Parlamentet har spillet ind med en forhandlingsposition, der er mere progressiv end Kommisssionens oprindelige udspil)?

Vi håber på et snarligt møde.

Hvis I ikke kan finde tid til et sådant møde, så vil vi bede om hurtigt svar på vores spørgsmål. 

Venlig hilsen, på vegne af NOAH

Bente Hessellund Andersen

Tredje henvendelse til klimaminister Lars Aagaard d. 23. februar 2023 - inklusiv international appel

Nedenstående brev er tredje henvendelse til klimaminister Lars Aagaard vedrørende Danmarks problematiske afbrænding af biomasse til energi. Klimaministeren har ikke responderet.

Kære Lars Aagaard

Hermed findes vedhæftet et brev, NOAH har skrevet sammen med internationale europæiske og amerikanske NGO'er.

Vi ønsker, at du skal spille en mere progressiv rolle , end den vi hidtil har set, når det gælder Danmarks deltagelse i forhandlingerne i EUs Ministerråd.

Mvh.

Mads Kjærgaard Lange, Tobias Jespersen og Bente Hessellund Andersen

Læs brevet her.

Anden henvendelse til klimaminsteriet d. 12 januar 2023 - opfølgning på første mail

Da vi ikke hørte fra klimaministeriet efter vores første henvendelse, sendte vi en rykker:

Kære Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet

Da vi ikke har fået svar på nedenstående henvendelse, regner vi ikke med at det bliver muligt at mødes med ministeren indenfor det nævnte tidspunkt.

Derfor vil jeg høre om det er muligt at mødes ministeren og/eller andre i jeres ministerium, der arbejder med biomasse, en dag i den nærmeste fremtid.

Venlig hilsen - og på forhånd tak,

Bente

Det gav følgende svar d. 24. januar, altså 12 dage senere (det hidtil eneste fra såvel klimaminister Lars Aagaard som klimaministeriet i det hele taget):

Kære Bente Hessellund Andersen

Jeg skal beklage du ikke har fået svar på din henvendelse.

Jeg skal sørge for at henvendelsen bliver drøftet med ministeren i morgen, når vi har kalendergennemgang.

Jeg vender tilbage hurtigst muligt.

De er endnu ikke vendt tilbage.

Første henvendelse til klimaminister Lars Aagaard d. 5. januar 2023

Kære Lars Aagaard

Godt Nytår og tillykke med ministerposten!

Er det muligt for dig at mødes med NOAH, før de kommende trilog-forhandlinger om ændring af VE-direktivet? 

D. 18.-20. januar har vi besøg af en amerikansk skovekspert, Mary Booth, fra organisationen Partnership for Policy Integrity, og ville være glade, hvis du vil høre hendes og NOAHs ønsker for den danske forhandlingsposition. For Mary Booth’s vedkommende er interessen for den europæiske politik funderet i det voksende forbrug af træ fra blandt andet amerikanske skove i den europæiske energiproduktion. Både Mary og NOAH er bekymrede for de europæiske skoves faldende evne til at lagre CO2.

Så vidt vi er orienteret, skal revisionen af VE-direktivet behandles på EU-niveau i trilog-forhandlinger d. 7. februar, hvor det efter planen skal besluttes, hvilke betingelser, der skal stilles op for afbrænding af træ til energi.

Vi er bekendt med, at den danske forhandlingsposition hidtil har bygget på Notat til Folketingets Europaudvalg fra 14. juni 2022 (https://www.ft.dk/samling/20211/almdel/kef/bilag/384/2594704.pdf), hvor der blandt andet står: “Regeringen deler Kommissionens ambition om at skærpe EU’s bæredygtighedskrav til træbiomasse mhp. at minimere risikoen for høj klima- eller biodiversitetsbelastning”. Og det er jo en god begyndelse, men sidenhen har Danmark ikke markeret nogen markant holdning på møderne i Ministerrådet - blot ytret, at biomasse skal ses som en overgangsløsning. Så nu, hvor forhandlingerne formodentlig snart finder sin afslutning, er der grund til at overveje, om den danske erfaring tilsiger, at det vil være ønskeligt om resten af Europa vælger samme overgangsløsning - eller det modsatte.

Vi ved, at en række af lande med stor skovproduktion presser på for at der ikke skal ske ændringer i de krav, der stilles, for at afbrænding af træ til energi kan figurere som en støtteberettiget vedvarende energikilde.

Og vi har tilsvarende set herhjemme, at danske skovdyrkere og energiproducenter er uvillige til at acceptere opstramning af kravene, hvilket fremgår af såvel deres høringssvar som gengivet i ovennævnte notat samt af den senere tids debat i offentligheden.

I NOAH frygter vi, at dét, at energisektoren i Danmark i vid udstrækning har omlagt til biomasse, kommer til at præge den danske forhandlingsposition, fordi der i energisektoren er en bekymring for, at stramninger skal komme til at påvirke forsyningssituationen og priserne på træbrændsler herhjemme. Det håber vi ikke vil blive tilfældet, for det kan det globale klima ikke være tjent med. Det er derfor vi så gerne vil mødes med dig, så vi kan begrunde vores ønsker i en direkte dialog, hvor også en stærk stemme fra en biomasse-eksporterende region udenfor EU kan komme til orde.

Vi håber du kan finde tid i kalenderen.

De bedste hilsner,

Bente Hessellund Andersen, Mads Kjærgaard Lange og Tobias Jespersen, NOAH

Det endte desværre med, at Lars Aagard på vegne af Danmark sammen med resten af EU besluttede sig for, at vi også fremadrettet skal tælle afbrænding af skovtræ som en vedvarende energikilde.

Er det virkelig politikernes plan for at redde klimaet?

Skriv under på, at EU skal beskytte skovene – ikke brænde dem til energi.