bioenergi konference

Konference Bioenergi i krydsfeltet mellem klima, biodiversitet og postkolonialisme

14. december 2015 · Kl. 12:03 Nyhed

NOAHs konference om bioenergi den 19. november 2015 satte spot på lokale og globale konsekvenser af EU’s og Danmarks voksende efterspørgsel på bioenergi (dvs. energi baseret på biologisk materiale, f.eks. træ, halm eller husdyrgødning).

Du kan downloade alle præsentationerne som PDF nedenfor.

Der blev lagt ud med DR’s klimaekspert, Jesper Theilgaard, der i sit oplæg sagde, at vi fra nu af kun kan tillade os at udlede 600 Gt CO2, hvis vi med 66 procents sandsynlighed skal bevare håbet om at vi kan holde os under 2 graders opvarmning, og at jo længere vi fortsætter med at ophobe klimagasser i atmosfæren, desto vanskeligere bliver det at opnå målet.

Bente Hessellund pegede på, at EU’s emissioner af drivhusgasser ser ud til at falde, men at det til dels bygger på den falske præmis, at bioenergi anses som CO2-neutralt. Jesper Theilgaard medgav i den efterfølgende diskussion at det skyldes uvidenhed, at man kalder bioenergi CO2-neutralt. Bente Hessellund pegede endvidere på, at klima og bæredygtighed sidestilles, selv om produktionen af bioenergi tærer på biodiversitet og vandforsyning. Mere end trefjerdedele af den energi, Danmark definerer som vedvarende, er bioenergi, og en tredjedel af den er importeret. Forbruget er fortsat stigende pga. EU’s mål på området samt statslige støtteordninger og afgiftsfritagelse, og NOAH anbefaler derfor at bioenergi ikke skal defineres som en vedvarende energikilde, og dermed fortsat være berettiget til direkte og indirekte støtte. 

Eric Lartey fra Friends of the Earth Ghana forklarede derefter, hvordan EU importer store mængder træ fra Ghana, og han kom ind på, at det havde negative konsekvenser for lokalbefolkningen, bl.a. i form af tab af biodiversitet og land-grabbing (dvs. når lande, private investorer og virksomheder køber eller leaser enorme landarealer i andre lande). Stig Jensen, forsker ved Center for Afrikastudier, slog fast at Afrika fastholdes i postkoloniale strukturer, bl.a. fordi landene er fastlåste i europæiske administrationssystemer og ikke får noget ud af forarbejdningen af råvarer, fordi den foregår uden for kontinentet. 

Helle Munk Ravnborg, forsker ved DIIS og forkvinde ved Mellemfolkeligt Samvirke, forklarede at de lokales adgang til land, mad og vand – og dermed deres fødevaresuverænitet – påvirkes af optag af land til stordriftsplantager, der udover arealbeslaglæggelsen også forbruger store mængder vand. 

Den efterfølgende diskussion kom bl.a. til at omhandle, hvorvidt man kan erstatte et gammelt træ med et nyt, hvilket Jesper Theilgaard og Bente Hessellund var enige om ikke er holdbart, da et træ er mange år om at optage den samme mængde CO2, som udledes ved afbrænding. Betydningen af at undgå, at vores forbrug påvirker lokale befolkningers levevilkår negativt i udviklingslande, blev også debatteret – og det blev pointeret af Eric Lartey, at certificeringsordninger ikke kan modvirke de negative konsekvenser, men at der derimod er behov for støtte til god regeringsførelse, f.eks. i et land som Ghana, hvor lovgivningen i praksis ikke overholdes.

Diskussionen omhandlede også, hvorvidt anden generations biobrændstoffer er en løsning. F.eks. mente en deltager fra Danmarks Naturfredningsforening, at det kan være en løsning i en overgangsfase til forskel fra NOAH og Friends of the Earth, der ikke mener, at det er en løsning, men skaber de samme problemer som første generation.

Opfølgning: I ugen efter NOAHs konference om bioenergi offentliggjorde Danmarks Statistik et Grønt Nationalregnskab, der viser, at de officielle reduktionstal ikke holder i virkelighedens verden, bl.a. pga den voksende anvendelse af bioenergi. Blandt analysens hovedkonklusioner, kan man læse, at: ”Opgøres udslip efter de gældende principper fra FN’s klimapanel, har der været et fald på 21 pct. i den samlede danske udledning af drivhusgasser i perioden 1990 til 2013. Medregner man udslip fra biomasse, som ifølge de gældende principper i FN’s klimapanel anses for at være CO2-neutralt, udgjorde reduktionen i udslip af drivhusgasser knap 5 pct”. Samme dag som det Grønne Nationalregnskab udkom, offentliggjorde Klimarådet sin rapport “Omstilling med omtanke” hvor de bl.a. påpegede, at den nødvendige omlægning til et el-baseret energisystem bremses af, at biomassen støttes økonomisk og er fritaget for CO2-afgifter. NOAH ser disse to rapporter som vægtige bidrag, der understreger behovet for ophør af økonomiske incitamenter i forhold til anvendelse af bioenergi. Læs NOAHs klumme her.

Arrangementet var støttet af

Europanævnet 

Globalt fokus

Miljø- og energifonden

Støt NOAH

Din støtte er altafgørende for, at vi kan levere et stykke arbejde, der gør en forskel

Ved at støtte NOAH bidrager du til kampen for en retfærdig, bæredygtig og solidarisk verden. Din støtte betyder, at vi kan arbejde uafhængigt, opnå større indflydelse og organisere flere kloden rundt.

Du kan nemt oprette en fast støtte via betalingsservice.

Eller du kan fx støtte via MobilePay eller bank. Hvis du opgiver dit cpr.nr. ved indbetalingen er din gave fradragsberettiget (op til kr. 17.000 i 2021). Tusind tak!