Hvad betyder det for både individ og samfund, når naturen er under pres? Her er fire bud på forløb i samfundsfag, der på hver deres måde dækker kerneområder indenfor faget Samfundsfag.

Kbh FF

Forløb 1 er et kort introducerende forløb, som er vigtigt at orientere sig I inden man går i gang med et af de andre forløb. Forløb 2, 3 og 4 er selvstændige forløb. Alle kapitler kan derudover bruges selvstændigt og som supplement til den generelle undervisning i samfundsfag.

Klik på de enkelte kapitler under forløbene nedenfor for at finde arbejdsspørgsmål, diskussionsspørgsmål og opgaver til hvert kapitel, samt idéer til videre læsning.

De fire bud på forløb lyder som følger: 

FORLØB 1: Hvad betyder det for mennesker og samfund, at naturen er under pres?

FORLØB 2: Hvordan fungerer EU?

FORLØB 3: Sælger vi naturen for at bevare den?

FORLØB 4: Hvad kan vi gøre ved det?

FORLØB 1: Hvad betyder det for mennesker og samfund, at naturen er under pres?

Materialets første to kapitler dækker ikke selvstændigt samfundsfagets kerneområder men er supplerende materiale, der understøtter tværfagligheden i uddannelsen. Her vil I nemlig blive præsenteret for emnet ‘biodiversitet’, som primært hører til i fagene naturgeografi og biologi. For at komme godt i gang med de øvrige forløb er det vigtigt indledningsvist at orientere sig i emnet 'biodiversitet', hvad det er og hvorfor det er vigtigt for både individ og samfund. 

Faglige mål: at behandle problemstillinger i samspil med andre fag. 

Kapitel 1: Hvorfor er biodiversitet vigtigt? I dette kapitel skal I arbejde med, hvorfor biodiversitet er vigtigt. Første del af kapitlet, om hvad biodiversitet er, og hvad det betyder for os mennesker i vores hverdag, er vigtigt at arbejde med (s. 5-7). Afsnittet om genetisk variation kan udelades (s. 8).

Kapitel 2: Sundhedstjek af biodiversiteten i EU. Her bliver der stillet skarpt på, hvordan biodiversitet og økosystemerne har det i det geografiske område, vi kalder EU. Dette kapitel er knapt så relevant for samfundsfag. Konklusionen er, at biodiversiteten er under hårdt pres og mange arter forsvinder. Prioriter at læse de sidste afsnit: “Hvad skaber ødelæggelsen” og “De ukendte konsekvenser” (side 14-16). Hvis I er rigtig nysgerrige på emnet, kan I dog træne jeres metodiske færdigheder ved at arbejde med Figur 2.1 og 2.2. eller Tabel 2.1.

FORLØB 2: Hvordan fungerer EU?

De følgende tre kapitler kan bruges i sammenhæng til at eksemplificere EU som politisk instans samt forholdet mellem stat, marked og civilsamfund. I skal nemlig undersøge aktuelle politiske beslutninger, som vedtages i EU, og se på, hvordan sådanne beslutninger får betydning for naturen i jeres lokalområde.

Faglige mål: Undersøge aktuelle politiske beslutninger, herunder betydningen af EU og globale forhold. Undersøge konkrete prioriteringsproblemer i velfærdssamfundet 

Kernestofstat / marked / civilsamfund (økonomi), politiske beslutningsprocesser i Danmark og i en global sammenhæng (politik), 

Kapitel 3: Hvad gør EU for at forbedre biodiversiteten? Her dykker I ned i de EU-politikker, der er vedtaget for at rette op på problemerne på biodiversitetsområdet, og ser på, hvordan disse politikker burde føre til øget naturbeskyttelse og biodiversitet.

Kapitel 4: Fra Bruxelles til Bramming. Her skal I undersøge, hvordan en lov bliver til i Bruxelles og senere får betydning lokalt i for eksempel Brønderslev eller Bramming. I lærer om beslutningsprocesser i EU og om implementering af lovgivning nationalt og lokalt.

Kapitel 5: Natura 2000 - Et bud på en løsning. Her skal I arbejde med, hvordan EU’s love bliver forvaltet i virkeligheden i for eksempel Danmark og Rumænien. Dette kapitel præsenterer to cases, der eksemplificerer det, I har arbejdet med i de to ovenstående kapitler.

FORLØB 3: Sælger vi naturen for at bevare den?

I de følgende tre kapitler kan I arbejde med forholdet mellem miljø, handel og økonomisk udvikling. Her er det de politiske beslutningers underliggende logikker, som I skal undersøge, og spørgsmålet om, hvad man vægter højest og hvorfor, når man skal vurdere om natur eller økonomisk vækst er vigtigst - eller om de i givet fald kan kombineres. 

Faglige mål: Undersøge konkrete prioriteringsproblemer i velfærdssamfundet. Argumentere for egne synspunkter på et fagligt grundlag og indgå i en faglig dialog. Anvende viden, begreber og faglige sammenhænge fra kernestoffet og til at forklare og diskutere samfundsmæssige problemer.

Kernestofsocialisering (sociologi), sociale og kulturelle forskelle (sociologi), politiske beslutningsprocesser i Danmark og i en global sammenhæng (politik), stat / marked / civilsamfund (økonomi), økonomiske styringsinstrumenter (økonomi)

Kapitel 6: Naturbevarelse gennem økonomiske instrumenter - sælger vi naturen for at bevare den? I dette kapitel skal I arbejde med de principper, der ligger bag EU’s politikker, og som gør, at vi trods politiske tiltag stadig oplever en forværring af biodiversiteten. Spørgsmålet er her, om miljø eller økonomisk vækst er vigtigst.

Kapitel 7: Natursyn. Her skal I diskutere, hvordan vores syn på naturen er og hvorfor. I kan nøjes med at læse de to første sider og arbejde med figur 7.1 Eller I kan dykke ned i den historiske udvikling af vores syn på naturen og arbejde med, hvordan og hvorfor den får betydning for, hvordan vi opfører os som mennesker i forhold til naturen. Her er det oplagt at arbejde med socialisering og identitetsdannelse som vigtige begreber til at forstå, hvorfor vi tænker som vi gør, og hvorfor vi har de normer og værdier, som vi har.

Kapitel 8: EU's forbrug og handelspolitik påvirker naturen og biodiversiteten. Her skal I arbejde med, hvordan EU’s forbrug og handelspolitikker påvirker biodiversiteten uden for EU’s grænser. Her ser I på det konkrete eksempel palmeolie, hvad det bruges til, produktionens miljømæssige og samfundsmæssige konsekvenser og arbejdet med bæredygtig certificering. Anden del belyser konflikten mellem økonomiske interesser og handelaftaler på den ene side og biodiversitet og fødevaresikkerhed inden for landbrugsprodukter på den anden side.

FORLØB 4: Hvad kan vi gøre ved det?

Dette forløb er et handlingsforløb og kan gennemføres uden at have arbejdet med Forløb 2, 3 eller 4. Motivationen for at arbejde handlingsorienteret vil dog være betinget af, at I har arbejdet med, hvorfor naturen er under pres og hvorfor dette er et problem for os mennesker og vores samfund. 

Faglige målanvende og kombinere viden og kundskaber fra fagets discipliner til at redegøre for aktuelle samfundsmæssige problemer og diskutere løsninger herpå. 

Kernestof: identitetsdannelse og socialisering (sociologi), sociale og kulturelle forskelle (sociologi), politiske deltagelsesmuligheder, rettigheder og pligter (politik), stat / marked / civilsamfund (økonomi)

Kapitel 9: Hvad skal vi gøre for at beskytte og forbedre biodiversiteten? Her skal I arbejde med de forskellige muligheder, vi har som mennesker for at tage aktivt del i samfundet. Her skal I undersøge, hvad vi hver især og i fællesskab kan gøre for at beskytte og forbedre biodiversiteten, både i vores hverdag, i lokalsamfundet, nationalt og i resten af verden. I kan undersøge struktur-aktør-teorien i praksis. I den forbindelse er det også relevant at undersøge, hvordan lobbyister påvirker politiske beslutninger.