Hvad betyder det for Jordens geologiske processer, ressourcer og bæredygtighed, at naturen er under pres? Her er fire bud på forløb i naturgeografi, der på forskellig måde dækker fagets kernestof.

landfodaftryk

Forløb 1 virker som et kort introducerende forløb, som er vigtigt at orientere sig I inden man går i gang med et af de andre forløb. Forløb 2, 3 og 4 er selvstændige forløb. Alle kapitler kan derudover bruges selvstændigt og som supplement til den øvrige undervisning i naturgeografi.

Klik på de enkelte kapitler under forløbene nedenfor for at finde arbejdsspørgsmål, diskussionsspørgsmål og opgaver til hvert kapitel, samt idéer til videre læsning.

De fire bud på forløb lyder som følger: 

FORLØB 1: Hvad er biodiversitet og hvorfor er det vigtigt?

FORLØB 2: Hvordan forvaltes vores biodiversitet?

FORLØB 3: Om ressourceforvaltning som global problemstilling

FORLØB 4: Hvad kan vi gøre ved det?

FORLØB 1: Hvad er biodiversitet og hvorfor er det vigtigt?

Hvad er biodiversitet, økosystemer og forsyningsfunktioner? Og hvordan ser forholdende ud for biodiversiteten indenfor EU’s grænser? I dette introducerende forløb kan I arbejde med Jordens, livets og landskabernes udviklingsprocesser med fokus på biodiversiteten lokalt og indenfor EU's grænser.

Faglige mål: Indkredse væsentlige geofaglige problemstillinger og anvende problemformuleringer i analysen af naturen og menneskets omgivelser.

Kernestof: Natur- og menneskeskabte landskabers dannelse og deres betydning for menneskelivet (Jordens geologiske processer)

Kapitel 1: Hvorfor er biodiversitet vigtigt? I dette kapitel skal I arbejde med, hvad biodiversitet, økosystemer og forsyningsfunktioner er samt hvorfor genetisk variation er vigtigt for vores overlevelse på jorden.

Kapitel 2: Sundhedstjek af biodiversiteten i EU Her bliver der stillet skarpt på, hvordan biodiversitet og økosystemerne har det i det geografiske område, vi kalder EU. Her er der rig lejlighed for at træne metodiske færdigheder indenfor faget.

FORLØB 2: Hvordan forvaltes vores biodiversitet?

Det er centralt for naturgeografi at beskæftige sig med geofaglige problemstillinger i en bredere samfundsmæssig sammenhæng, og de følgende tre kapitler kan bruges i sammenhæng til at eksemplificere, hvordan en politisk instans som EU påvirker både biodiversiteten, den bæredygtige udvikling og vores ressourceforbrug ved at lave love og iværksætte programmer, der får betydning for biodiversiteten og naturen både lokalt og globalt.

Faglige mål: Analysere og vurdere geofaglige problemstillinger i en bredere samfundsmæssig sammenhæng og udnytte geofaglig viden sammen med viden og kompetencer opnået i andre fag

Kernestof: Regionale og globale mønstre i levevilkår, produktion, ressourceforbrug og emissioner, herunder planlægning og regulering (Innovation, bæredygtighed og ressourceforvaltning i lokalt og globalt perspektiv)

Kapitel 3: Hvad gør EU for at forbedre biodiversiteten? Her dykker I ned i de EU-politikker, der er vedtaget for at rette op på problemerne på biodiversitetsområdet, og ser på, hvordan disse politikker burde føre til øget miljøbeskyttelse og biodiversitet.

Kapitel 4: Fra Bruxelles til Bramming Dette kapitel er ikke i sig selv relevant for naturgeografi, men fungerer som et supplerende materiale, der understøtter tværfagligheden i uddannelsen. Her kan I undersøge, hvordan en lov bliver til i Bruxelles og senere får betydning lokalt for biodiversiteten i for eksempel Brønderslev eller Bramming. 

Kapitel 5: Natura 2000 - Et bud på en løsning Her skal I arbejde med, hvordan EU’s love bliver forvaltet i virkeligheden i for eksempel Danmark og Rumænien. Dette kapitel præsenterer to cases, der eksemplificerer det, I har arbejdet med i de to ovenstående kapitler.

FORLØB 3: Om ressourceforvaltning som global problemstilling

I de følgende tre kapitler kan I arbejde med ressourceforvaltning både som en lokal og en global problemstilling, for hvad sker der med biodiversiteten globalt og lokalt, når økonomisk vækst går forud for miljøbeskyttelse i international politik? 

Faglige mål: Analysere og vurdere geofaglige problemstillinger i en bredere samfundsmæssig sammenhæng og udnytte geofaglig viden sammen med viden og kompetencer opnået i andre fag.

Kernestof: Regionale og globale mønstre i levevilkår, produktion, ressourceforbrug og emissioner, herunder planlægning og regulering, samt Jordens energiressourcer og energiforbrug til produktion, handel og transport (Innovation, bæredygtighed og ressourceforvaltning i lokalt og globalt perspektiv)

Kapitel 6: Naturbevarelse gennem økonomiske instrumenter - sælger vi naturen for at bevare den? I dette kapitel skal I arbejde med de principper, der ligger bag EU’s politikker, og som gør, at vi trods politiske beslutninger stadig oplever en forværring af biodiversiteten. Spørgsmålet er her, hvad det betyder for biodiversiteten lokalt, når økonomisk vækst går forud for miljømæssig bæredygtighed.

Kapitel 7: Natursyn Her skal I diskutere, hvordan vores syn på naturen er og hvorfor, og undersøge, hvad vores syn på naturen betyder for vores evne til og interesse for at tage vare på og beskytte naturen. 

Kapitel 8: EU's forbrug og handelspolitik påvirker naturen og biodiversiteten Her skal I arbejde med, hvordan EU’s forbrug og handelspolitikker påvirker biodiversiteten uden for EU’s grænser. I skal se på det konkrete eksempel palmeolie, hvad det bruges til, produktionens miljømæssige og samfundsmæssige konsekvenser og arbejdet med bæredygtig certificering. Anden del af kapitlet belyser konflikten mellem økonomiske interesser og handelsaftaler på den ene side og biodiversitet og mangfoldighed i afgrøder og frø på den anden side.

FORLØB 4: Hvad kan vi gøre ved det?

Dette forløb er et handlingsforløb, der fokuserer på innovative løsningsmuligheder. Det kan gennemføres uden at have arbejdet med Forløb 2, 3 eller 4. Motivationen for at arbejde løsningsorienteret vil dog være betinget af, at I har arbejdet med, hvorfor naturen er under pres og hvorfor dette er problematisk. 

Faglige mål: Formidle faglig viden, analyser, resultater og diskussioner, argumentere logisk, mundtligt og skriftligt henvendt til forskellige målgrupper samt deltage på en kvalificeret måde i den aktuelle samfundsdebat om geofaglige temaer med inddragelse af teknologiske og innovative løsningsmuligheder 

Kernestof: FNs Verdensmål for bæredygtig udvikling.

Kapitel 9: Hvad skal vi gøre for at beskytte og forbedre biodiversiteten? Centralt for naturgeografifaget står ønsket om at bidrage innovativt og ansvarligt til samfundets videre udvikling, og derfor skal I her arbejde med de forskellige muligheder, vi har for at tage aktivt del i samfundet og påvirke naturen og biodiversiteten i en positiv retning. Her skal I undersøge, hvad vi hver især og i fællesskab kan gøre for at beskytte og forbedre biodiversiteten, både lokalt og globalt.