Kapitel 7: Natursyn

Arbejdsspørgsmål

  • Hvad betyder det mekanisk-reduktionistiske verdenssyn? Og hvorfor er det opstået?
  • Forklar begrebet 'den antropocæne tidsalder' med jeres egne ord

Diskussionsspørgsmål

  • Se på Figur 7.1 om forskellige syn på mennesker og natur og diskuter, hvilket natursyn EU's love og strategier (Kapitel 3) og EU's metoder til at opnå lovene (Kapitel 6) udtrykker, og placer dem på de to akser.
  • Sammenlign natursynet i EU's lovgivning med det natursyn, I vurderer kommer til udtryk i de tre cases (Case 7.1, 7.2 og 7.3).
  • Kom med eksempler på de forskellige natursyn fra din dagligdag og fra medierne/den offentlige debat og placer dem på de to akser. Diskuter hvilke fordele og ulemper, I vurderer, at der er ved de forskellige natursyn?
  • Se animationsfilmen Man af Steve Cutts og diskuter, hvilke syn på både menneske og natur, der kommer til udtryk i videoen.

Undersøg

  • Find og beskriv et eksempel på et andet natursyn end det, der i dag dominerer i Europa. Er der elementer derfra, som vi kunne lære noget af?
  • Læs artiklen Politiske udfordringer i den antropocæne tidsalder og undersøg, hvordan 'eksistens' (det vil sige menneskets forhold til sig selv og til verden/naturen), 'livsfilosofi' (det vil sige ideer om det gode liv) og 'etik' (det vil sige ideer om den rigtige handlemåde) ser ud i den antropocæne tidsalder? Hvilke etiske spørgsmål kommer der af, at mennesket er en væsentlig kraft i geologiske og biologiske forandringsprocesser?
  • Undersøg jeres eget syn på mennesket og naturen og placer det i Figur 7.1. Arbejd derefter med Boks 7.1: Tre former for socialisering (nederst på denne hjemmeside) og undersøg, hvordan dit / dine forskellige syn på menneske og natur er opstået i socialiseringen i din barndom. 

BOKS 7.1 Tre former for socialisering

Primær socialisering

Den socialisering, der finder sted i de nære omgivelser, primært i familien og gennem meget nære intime og venskabelige bånd. Det er i familien, at individet første gang lærer om normer og værdier. Derfor taler man om, at individet går fra at være et biologisk til at være et socialt væsen

Sekundær socialisering

Den socialisering, der finder sted uden for hjemmet. Det vil sige indlæringen af normer og værdier i børnehave, skole, fritidsklub osv. I den sekundære socialisering fortsætter individet sin indlæring af normer og værdier, der skal gøre det i stand til at deltage i samfundet.

Dobbelt-
socialisering

En blanding af de to andre socialiseringsformer. Handler om, at barnet meget tidligt i livet lærer sig at agere (handle) i forskellige sociale arenaer. Det vil sige lærer de normer og regler at kende, som gør det muligt at være en del af fællesskabet i både hjemmet (primære) og daginstitutionen og skolen (sekundære).