Kapitel 9: Hvad skal vi gøre for at beskytte og forbedre biodiversiteten?

Arbejdsspørgsmål

 • Under læsning udarbejder I en ordliste, hvor I skriver centrale begreber for kapitlet samt ord og begreber, som I ikke forstår. Tag listen med til klassen. På klassen laver I en fælles ordliste, hvor I forklarer de enkelte begreber for hinanden, indtil alle har forstået dem grundigt.
 • Forklar for hinanden, hvordan de fire cases (Case 9.1., 9.2., 9.3. og 9.4) på forskellige måde forsøger at forbedre biodiversiteten. 
 • Sammenlign EU's lovgivning (Kapitel 3) med Case 9.1 om naturens rettigheder i Ecuador og Bolivia - hvordan bliver naturen og biodiversiteten værdsat på forskellig måde?

Diskussionsspørgsmål

 • Forklar begrebet ‘regenerativt jordbrug’ (Case 9.4). Diskuter, hvordan det adskiller sig fra begrebet ‘landbrug’, som for eksempel bruges i EU, samt hvordan regenerative jordbrug kan påvirke biodiversiteten i en mere positiv retning.
 • I hvilken af de tre sfærer: fjern, fælles, nær, vil I placere følgende handlinger:
  • En ny dansk lovgivning om begrænsning af sprøjtegift på markerne.
  • En skoleudflugt ud i skoven, hvor børnene får mulighed for at fange haletudser, klatre i træer, bygge huler og samle svampe.
  • En gymnasieudflugt til Christiansborg, hvor eleverne får lov at diskutere miljøpolitik med miljøministeren.
 • Se på illustrationen (s. 66) af niveauerne nær, fælles, fjern, og diskuter, hvordan man generelt - og hvordan I selv - kunne gøre noget konkret for at forbedre biodiversiteten i hver af de tre sfærer. Find mindst to eksempler til hver sfærer. 
 • Diskuter, hvorvidt I er enige eller uenige i udsagnet om, at vi bør ændre vores forbrug og livsstil, så det ikke har så negative konsekvenser for naturen og biodiversiteten biodiversiteten. Er I enige / uenige? Hvorfor?
 • Diskuter, hvem der har det største ansvar for, at vi får beskyttet og forbedret vores biodiversitet. Er det det enkelte individs ansvar? Er det vores alle sammens ansvar? Er det politikernes ansvar? Andres? 

Undersøg

 • Undersøg og lav en strategi for, hvad man kunne gøre på jeres skole / i din opgang / dit kvarter eller lignende for at forbedre biodiversiteten. 
 • Undersøg idéerne på side 74. Hvilke idéer kan I udføre i jeres klasse? Giv hinanden udfordringer og se, om I kan forbedre biodiversiteten lokalt. 
 • Kontakt en miljøorganisation eller en lokal politiker, der arbejder med biodiversitet og natur og lav et interview. I kan enten undersøge, hvad vedkommende mener, man kan gøre lokalt for at forbedre biodiversiteten, eller I kan også lave en spørgeskamundersøgelse eller en voxpop, hvor I spørger forskellige mennesker på gaden, I jeres netværk, på de sociale medier eller andet, om hvordan de mener, at vi skal beskytte og forbedre biodiversiteten. 
 • Brug modellen nedenfor til at argumentere for, hvordan vi får en større biodiversitet både lokalt og globalt.  

arter - areal
Arts-arealkurver, som viser den grundlæggende biologiske sammenhæng, at antallet af arter stiger med arealet, eller mængden, at levesteder. Figuren til venstre illustrerer desuden, at jo større areal man udpeger og omlægger, jo flere arter vil indsatsen komme til gode. Figuren til højre illustrerer, at antallet af arter i forhold til arealet kan forøges ved at øge heterogeniteten i skovene, f.eks. ved omlægning til urørt skov. Kilde: AAU