Kapitel 2: Sundhedstjek af biodiversitet og økosystemer i EU

Arbejdsspørgsmål  

 • Under læsning udarbejder I en ordliste, hvor I skriver centrale begreber for kapitlet samt ord og begreber, som I ikke forstår. Tag listen med til klassen. På klassen laver I en fælles ordliste, hvor I forklarer de enkelte begreber for hinanden, indtil alle har forstået dem grundigt.
 • Undersøg cirkeldiagrammerne i Figur 2.1. og Figur 2.2. Hvordan er bevaringsstatus overordnet set i Danmark sammenlignet med EU generelt?
 • Ranger de fire lagkagediagrammer i Figur 2.2. efter, på hvilket område bevaringsstatus er mest --> mindst gunstigt.
 • Omform Tabel 2.1. til en valgfri graf eller diagram. Grafen / diagrammet skal rangordne arterne i Tabel 2.1 fra dem der har de dårligste betingelser lige nu til dem der har de bedste. På baggrund af jeres grafer eller diagrammer skal I vurdere, hvorfor hierarkiet ser således ud.
 • Diskuter og kom med bud på, hvad vurderingerne rød/gul/grøn konkret kan betyde i de forskellige tilfælde (Figur 2.1. og 2.2. samt Tabel 2.1.). Hvorfor vurderer I for eksempel, at bevaringsstatus for skov generelt i Danmark er så ugunstig?
 • Lav på baggrund af læsningen (side 14-16) et mindmap med alle de faktorer, der påvirker biodiversiteten. Når I har gjort det må I gerne gå ud over teksten, hvis I kan. Prøv for eksempel at svare på følgende spørgsmål: 
  • Hvad ved I ellers om emnet? Hvilke andre faktorer forestiller I jer kan påvirke biodiversiteten?
  • Hvordan hænger for eksempel landbruget i Danmark og resten af Europa sammen med generel tilbagegang i biodiversiteten?
  • Hvorfor udgør især den animalske produktion en trussel mod biodiversiteten?

Diskussionsspørgsmål

 • Hvilke tiltag kan I forestille jer på nationalt eller på EU-plan, der kan mindske forringelsen af biodiversiteten?
 • Har vi pligt til at gøre noget for at bevare og forbedre biodiversiteten? Og hvor langt bør vi gå for det?

Undersøg

 • Undersøg biodiversiteten, der hvor I bor. Brug app'en Det Store Naturtjek og hjælp Danmarks Naturfredningsforening med at undersøge og kortlægge biodiversiteten i hele Danmark ved at starte med jeres egen skole og lokalsamfund. Læs mere på hjemmesiden: http://www.biodiversitet.nu