WE STAND WITH UKRAINE
Photo: ICAN | Alex Petrenko

Atomvåben Udtalelse fra Dmitry Muratov og ICAN i Novaya Gazeta

1. marts 2022 · Kl. 19:38 Nyhed

Udtalelsen herunder er forfattet af Dmitry Muratov, russisk journalist, modtager af Nobels fredspris i 2021 og Beatrice Fihn på vegne af den Internationale kampagne for at afskaffe atomvåben, ICAN, der modtog Nobels fredspris i 2017.

NOAH er ICAN Partner siden 2020 og med i Forbyd Atomvåben - ICAN i Danmark

2. marts 2022

VI STØTTER UKRAINE

af Dmitry Muratov og Beatrice Fihn

Lige nu ser vi nukleare spændinger stige til de mest truende niveauer set i moderne tid. Vladimir Putin har fremsat trusler om at iværksætte atomangreb og hævet det offensive og defensive atommobiliseringsberedskab til det højeste niveau siden opløsningen af ​​Sovjetunionen. Han er gået sammen med en anden diktator, Alexander Lukasjenko i Hviderusland, for at angribe Ukraine i strid med international lov, herunder FN-pagten, og bane vejen for, at russiske atomvåben kan stationeres i Belarus.

Som modtagere af Nobels fredspris i 2017 og 2021 advarer vi om den hidtil usete risiko for international fred og sikkerhed, som truslen fra atomvåben udgør, og den akutte trussel skabt af Putins hensynsløse handling og retorik.

Menneskehedens skæbne hviler i dag  på fornuften hos nogle få ledere, der kontrollerer næsten 13.000 atomvåben, en frygtindgydende kraft, der er stærk nok til at ødelægge Jorden mange gange. Brugen af ​​kun ét atomvåben kan dræbe og såre hundredtusinder, hvis ikke millioner af civile, og forgifte miljøet med stråling, der bliver hængende i generationer. Der eksisterer ingen tilstrækkelig sundhedsmæssig reaktion på en sådan katastrofe. Det er grunden til, at flertallet af verdens nationer vedtog den første internationale traktat, der forbyder atomvåben, Traktaten om forbud mod atomvåben (TPNW), som ICAN blev tildelt Nobels fredspris for i 2017.

Ruslands seneste nukleare eskalering har bragt os til et farligere niveau af atomtrussel, end vi har været oplevet siden Cubakrisen. Rusland skal tage hurtige skridt for at deeskalere situationen.

Specifikt kræver vi, at Rusland:

- ophæver søndagens ordre om at hæve atomstyrkernes beredskabsniveau

- trækker sig ud af Ukraine og vender tilbage til at handle i overensstemmelse med FN-pagten;

- forpligter sig til aldrig at placere atomvåben i Europa;

- slutter sig til TPNW og eliminerer sine atomvåben.

Mennesker over hele Rusland, på tværs af Europa og over hele verden går på gaderne for at kræve en ende på denne ulovlige og uretfærdige krig og kræver, at deres stemmer bliver inkluderet i samtalen om fremtiden.

Atomvåben forhindrer den samtale i at finde sted, forhindrer folkets demokratiske vilje og forhindrer deres stemme i at blive repræsenteret i beslutninger omkring deres egen fremtid.

Så længe der eksisterer atomvåben, består truslen om deres brug. Verden kan ikke blive ved med at holde vejret og regne med den sunde fornuft fra den håndfuld verdensledere, der har magten til at ødelægge os alle. Vi skal fjerne disse masseødelæggelsesvåben. Vi opfordrer indtrængende alle regeringer til at tilslutte sig TPNW uden forsinkelse.

Vi opfordrer dem til at vælge fred frem for krig og fornuft frem for vanvid. Vi opfordrer dem indtrængende til at støtte demokrati og ytringsfrihed over hele verden. Tiden til at handle er nu. Vi overlever måske ikke den næste atomkrise.

Engelsk version herunder. Russisk version nederst.

WE STAND WITH UKRAINE

Right now, we see nuclear tensions heightening to the most threatening levels seen in modern times. Vladimir Putin has made threats to launch nuclear attacks and raised the offensive and defensive nuclear mobilisation alert to its highest level since the dissolution of the Soviet Union. He has joined forces with another dictator, Alexander Lukashenko in Belarus, to attack Ukraine in violation of international law including the UN Charter, and pave the way for Belarus to host Russian nuclear weapons.

As recipients of the 2017 and 2021 Nobel Peace Prize, we warn about the unprecedented risk to international peace and security posed by the menace of nuclear weapons, and the urgent threat created by Putin’s reckless action and rhetoric.

The fate of humanity today rests on the rationality of a few leaders who control nearly 13,000 nuclear weapons, a terrifying force powerful enough to destroy the earth many times over. The use of just one nuclear weapon could kill and injure hundreds of thousands if not millions of civilians and poison the environment with radiation that lingers for generations. There is no adequate health response to this catastrophe. That’s why the majority of the world’s nations adopted the first international treaty banning nuclear weapons, the Treaty on the Prohibition of Nuclear Weapons (TPNW) for which ICAN was awarded the Nobel Peace Prize in 2017.

Russia’s recent nuclear escalations have brought us to a more dangerous level of nuclear threat than we have witnessed since the Cuban Missile Crisis. Russia must take urgent steps to de-escalate the situation.

Specifically, Russia must:

  • rescind Sunday’s order to raise the alert level of nuclear forces
  • withdraw from Ukraine and return to compliance with the UN Charter;
  • commit to never deploy nuclear weapons in Europe;
  • join the TPNW and eliminate its nuclear weapons.

People across Russia, across Europe and across the world are standing in the streets demanding an end to this illegal and unjust war, demanding their voices be included in the conversation about the future. Nuclear weapons prevent that conversation from taking place, they prevent the democratic will of the people, and their voice, from being represented in decisions around their own future.

As long as nuclear weapons exist, the threat of their use persists. The world cannot continue to hold its breath and count on the good sense of the handful of world leaders with the power to destroy us all. We must eliminate these weapons of mass destruction. We urge all governments to join the TPNW without delay. We urge them to choose peace over war and reason over madness. We urge them to support democracy and freedom of speech all over the world. The time to act is now. We may not survive the next nuclear crisis.

Dmitry Muratov (2021 Nobel Peace Prize) and Beatrice Fihn on behalf of the International Campaign to Abolish Nuclear Weapons (2017 Nobel Peace Prize)

RUSSISK VERSION

Прямо сейчас угроза ядерного конфликта близка, как никогда. Владимир Путин угрожает использовать ядерное оружие: он поднял боевую готовность российской армии до самого высокого уровня со времен распада Советского Союза — до наступательной и оборонительной ядерной мобилизации. Он объединил усилия с другим диктатором, Александром Лукашенко из Беларуси, чтобы напасть на Украину в нарушение международных норм, включая Устав ООН, и позволить Беларуси разместить на своей территории российское ядерное оружие.

Мы — как лауреаты Нобелевской премии мира в 2017 и в 2021 году — предупреждаем о беспрецедентном риске для международного мира и безопасности, который следует из готовности применения ядерного оружия, и о прямой угрозе, которую влекут действия и риторика Владимира Путина.

Судьба человечества сегодня зависит от действий нескольких президентов, контролирующих почти 13 000 единиц ядерного оружия — ужасающей силы, которая способна многократно уничтожить нашу планету.

Даже один ядерный заряд приведет к гибели и ранению сотен тысяч, если не миллионов, гражданских лиц и отравит окружающую среду радиацией на долгие годы вперед.

Здравоохранение всего мира не обладает такими силами и возможностями, которые смогли бы уменьшить вред от подобной катастрофы. Именно поэтому большинство стран мира приняли первый международный договор для ее предотвращения — Договор о нераспространении ядерного оружия (TPNW), за который Международная кампания за ликвидацию ядерного оружия (ICAN) была удостоена Нобелевской премии мира в 2017 году.

Ядерная эскалация, которую мы наблюдаем в последние дни, — опаснее, чем во времена Карибского кризиса. Россия обязана предпринять срочные меры по деэскалации приближения ядерного конфликта.

В частности, Россия должна:

  • отменить приказ о повышении уровня боевой готовности ядерных сил;
  • вывести войска из Украины и вернуться к соблюдению Устава ООН;
  • взять на себя обязательство никогда не размещать ядерное оружие в Европе;
  • присоединиться к Договору о нераспространении ядерного оружия и ликвидировать ядерные силы, которыми она обладает.

Во всей России, во всей Европе и во всем мире люди выходят на улицы, требуя прекратить незаконную и несправедливую войну. Они требуют, чтобы политические лидеры включили их голоса в обсуждение совместного будущего всех жителей нашей планеты. Ядерное оружие — препятствие для такого разговора; это препятствие для того, чтобы демократическое волеизъявление народа было представлено в решениях, касающихся всех людей на Земле.

Угроза применения ядерного оружия сохраняется все время, пока оно существует.

Мир больше не готов, затаив дыхание, наблюдать за небольшой группкой мировых лидеров, способной своими действиями уничтожить всех нас. 

Мы обязаны ликвидировать эту угрозу применения оружия массового уничтожения. Мы настоятельно призываем все государства присоединиться к Договору о нераспространении ядерного оружия. Мы призываем все государства предпочесть мир войне и разум безумию. Мы призываем все государства поддержать демократию и свободу слова — во всем мире.

Время действовать настало прямо сейчас. Мы можем не пережить следующий ядерный кризис.

  • Беатрис Фин от имени Международной кампании за ликвидацию ядерного оружия (ICAN), лауреат Нобелевской премии мира 2017 года,
  • Дмитрий Муратов, лауреат Нобелевской премии мира 2021 года.

Støt NOAH

Din støtte er altafgørende for, at vi kan levere et stykke arbejde, der gør en forskel

Ved at støtte NOAH bidrager du til kampen for en retfærdig, bæredygtig og solidarisk verden. Din støtte betyder, at vi kan arbejde uafhængigt, opnå større indflydelse og organisere flere kloden rundt.

Du kan nemt oprette en fast støtte via betalingsservice.

Eller du kan fx støtte via MobilePay eller bank. Hvis du opgiver dit cpr.nr. ved indbetalingen er din gave fradragsberettiget (op til kr. 17.000 i 2021). Tusind tak!