Atomkraft Høringssvar om EU's atompakke 2004

11. maj 2004 · Kl. 22:34 Pressemeddelelse

NOAH-Friends of the Earth Denmark har tirsdag d. 11. maj indleveret høringssvar sammen med Det Økologiske Råd til Indenrigs- og Sundhedsministeriet vedrørende den såkaldte "Atompakke". Pakken består af to EU-direktivforslag - et "Sikkerhedsdirektiv" om de grundlæggende forpligtelser og almindelige principper for nukleare installationers sikkerhed og et "Deponeringsdirektiv" om håndtering af anvendt nukleart brændsel og radioaktivt affald. Direktivforslagene vil blive diskute- ret ved et møde mellem EU-ambassadørerne (COREPER 2) torsdag d. 13. maj. Høringssvaret kan findes på www.noah.dk/energi

Henning Bo Madsen fra NOAH ́s Energigruppe udtaler: "Den danske regering opfordres til at stemme imod begge direktivforslag. I sin nuværende form er de helt uacceptable og bør droppes. Sikkerhedsdirektivet indeholder ikke længere krav om særlige sikkerhedsstandar-der eller krav om adskillelse af kernekraftselskabernes midler fra midler til nedrivning af A-værker og håndtering af radioaktivt affald. Og Deponeringsdirektivet muliggør eksport og dumpning af radioaktivt affald til andre lande frem for langtidsopbevaring med mulighed for at tage det ud af depot og flytte eller indkapsle affaldet på ny".

I høringssvaret påpeges desuden:

  • At den danske regering har en klar interesse i at begrænse den konkurrenceforvridende posi-tive særbehandling, kernekraftindustrien får i EU, fordi dansk erhvervsliv indtager en leder-position indenfor området for vedvarende energi. Regeringen bør føre en konsekvent, vel-overvejet og langtidsorienteret politik, som afspejler dette faktum.
  • At den danske regering har alle forudsætninger for at spille en ledende rolle i et samarbejde mellem de 12 ikke-kernekraftproducerende lande i EU.
  • At en forsvarlig regulering af kernekraftsikkerheden indenfor EU som udgangspunkt forud-sætter implementeringen ikke blot af fælles sikkerhedsprincipper, men også fælles høje mi- nimumsstandarder og overvågningsmekanismer for alle nukleare faciliteter, som garanterer, at fælles legale, retskraftige metoder og kriterier bliver anvendt. En sådan proces implicerer muligheden for grænseoverskridende "peer review" af nukleare anlæg, som tillader eksper-ter fra et EU medlemsland at udføre inspektioner i et andet medlemsland, om ikke af et korps af EU- inspektører.
  • At næsten en tredjedel af kernekraftreaktorerne i det udvidede EU et placeret i grænseregioner. For øjeblikket er 46 kernekraftreaktorer - 29,5 % af alle kernekraftreaktorer med en samlet installeret nettokapacitet på 37 903 MWe - placeret nærmere end 50 km fra en national grænse. 9 kernekraftreaktorer en placeret nærmere end 5 km, 6 5-10 km, 8 10-20 km, 9 20-30 km, 11 30-40 km og 8 40-50 km fra en national grænse indenfor EU. Denne koncen-tration af kernekraftreaktorer langs EU's nationale grænser er langt den højeste i grænseregioner i verden. Dette skal ses i lyset af, at EU tillige har det højeste antal og den højeste koncentration af kernekraftreaktorer, såvel som den største produktion af kernekraft i verden.
  • At hvis en alvorlige nuklear ulykke finder sted, vil tabene for nabolandet eller nabolandene ikke blive fuldt erstattet og i visse tilfælde overhovedet ikke blive erstattet. Den potentielle trussel i sig selv udgør tillige et uløseligt problem for nabolandet, fordi dens oprindelsessted befinder sig udenfor nabolandets jurisdiktion.
  • At en forsvarlig regulering af kernekraftsikkerheden i EU for tiden ikke er mulig på grund af modstand fra de store kernekraftproducerende nationer. Den danske regering anbefales at koncentrere sig om at finde samarbejdspartnere blandt de ikke-nukleare lande i EU for i det mindste at få gennemført en forsvarlig sikkerhedsregulering af de nukleare installationer, der er placeret i grænseregioner, f.eks. indenfor en afstand af 50 km fra en national grænse i EU.

"Det bedste ville være, hvis der kunne indføres minimumsstandarder på det højest mulige sikkerhedsniveau for alle nukleare installationer i EU, men det tillader det politiske klima desværre ikke for øjeblikket", udtaler Henning Bo Madsen fra NOAH ́s Energigruppe. "Pro-blemet er, at de lande, der ikke producerer kernekraft, bortset fra Østrig og Irland, hidtil har anset den nukleare sikkerhed for at være et internt problem hos de kernekraftproducerende nationer. Derfor er der ikke det nødvendige politiske pres for at få forbedret sikkerheden og derfor er der heller ikke indført realistiske erstatningsordninger, der pålægger kernekraftsel-skaberne og de kernekraftproducerende lande at være med til at bære de byrder, der rammer nabolandet, hvis der sker en alvorlig ulykke på et kernekraftværk i et grænseområde. De ulø-ste problemer med Barsebäckværket er et godt eksempel på dette. De to direktivforslag fra EU's ministerråd hæver ikke sikkerheden på kernekraftværkerne, snarere tværtimod".

For nærmere oplysninger, kontakt NOAH-Friends of the Earth Denmarks Energigruppe: Niels Henrik Hooge, tlf. +45 46 35 38 79 og +45 21 83 79 94, E-mail: nh_hooge@yahoo.dk Henning Bo Madsen, tlf. +45 51 26 03 68, E-mail: h-b-madsen@vip.cybercity.dk

Støt NOAH

Din støtte er altafgørende for, at vi kan levere et stykke arbejde, der gør en forskel

Ved at støtte NOAH bidrager du til kampen for en retfærdig, bæredygtig og solidarisk verden. Din støtte betyder, at vi kan arbejde uafhængigt, opnå større indflydelse og organisere flere kloden rundt.

Du kan nemt oprette en fast støtte via betalingsservice.

Eller du kan fx støtte via MobilePay eller bank. Hvis du opgiver dit cpr.nr. ved indbetalingen er din gave fradragsberettiget (op til kr. 18.300 i 2024). Tusind tak!