Offsetting EU's statsledere svigter klimaet nok en gang

NOAH kræver målsætningerne strammet uden offsetting og andre falske løsninger

18. juni 2010 · Kl. 15:40 Nyhed

Ved det netop afsluttede møde i Det Europæiske Råd (DER), diskuterede EU´s stats- og regerings-ledere bl.a. job, vækst og klima set i lyset af den økonomiske krise [1]. Men den ellers så oplagte mulighed for at øge beskæftigelsen og den økonomiske aktivitet ved at hæve ambitionsniveauet for klimaindsatsen, hverken magtede eller ønskede lederne.

Spørgsmålet om, hvorvidt EU skal forhøje den nuværende målsætning for reduktion af udlednin-gerne af drivhusgasser fra 20 % til 30 % til år 2020 set i forhold til 1990, var ellers bragt i et nyt lys af Klimakommissær Connie Hedegaard, der havde ladet udarbejde en meddelelse [2], hvori Lars Løkke Rasmussen og kolleger bl.a. kunne læse, at EU som følge af den økonomiske krise, har fået foræret næsten 11 % ud af de 20 % - hertil skal lægges landenes flittige brug af offsetting [3]. EU vil nu kunne opnå 20 % reduktionen ved brug af kun 48 mia. € mod forventet 70 mia. €. Tilsvarende vil en 30 % reduktionen være langt billigere end antaget, nemlig samlet 81 mia. € med brug af offsetting og 94 mia. € uden brug af offsetting.

Disse tal skal ses i forhold til f.eks. Euro-landenes redningspakke til Grækenland på 110 mia. € i sidste måned og den nye EU krisepakke med lån og garantier for 750 milliarder euro til sikkerhedsstillelse for især tyske og franske banker, der har penge til gode i Grækenland og andre Euro-lande med dårlig økonomi.

Kim Ejlertsen, NOAH Energi og Klima udtaler: ”Når vi ser, hvor lidt det reelt koster og i lyset af de tiltagende klimaproblemer og den hast, hvormed vi opbruger det samlede drivhusgasbudget under 2 graders målsætningen, er det dybt beklageligt og direkte uansvarligt, at EU´s stats- og regeringsle-dere ikke traf beslutning om ensidigt at øge ambitionsniveauet til i første omgang 30 %, med mulighed for at øge til 40 % uden offsetting og falske løsninger som a-kraft, CCS og agrofuels”.

At EU-27 kan reducere udledningerne med 40 % i år 2020 uden offsetting og andre falske løsninger, har NOAH og Friends of the Earth i Europa fået bekræftet i rapporten ”Europe’s Share of the Climate Challenge - Domestic Actions and International Obligations to Protect the Planet” [4], udarbejdet af Stockholm Environment Institute (SEI) sidste år. Rapporten viser også, hvordan EU-27 kan gå videre og reducere udledningerne med mere end 90 % til år 2050.

I dansk sammenhæng får vi også bedre og bedre dokumentation på, at det kan lade sig gøre. NOAH har f.eks. netop udgivet ”NOAH´s Energihandlingsplan 2050” [5]  der viser, hvordan Danmark kan gøre sig fri af de fossile brændsler til år 2030 og reducere den samlede udledning af drivhusgasser med 50 % til år 2020.

I regeringens indspil til EU´fremtidige energipolitik fra maj i år, står det helt åbent, hvad regeringen reelt mener om et ryk til 30 %. Indspillet refererer kun til EU´s melding til Copenhagen Accord om en 20 % reduktion til 2020, mens 30 % stadig betinges af resultatet af en international aftale. Det vil fortsat placere EU isoleret i klimaforhandlingerne, ligesom det skete under de fejlslagne forhandlinger i Bella Centeret i december 2009.

Kim Ejlertsen, NOAH Energi og Klima udtaler: ”Regeringen med Lars Løkke Rasmussen i spidsen må tage sig sammen og få rettet op på det kedelige image Danmark fik i december og aktivt arbejde for, at EU går i front og skaber dynamik i de internationale klimaforhandlinger. Efter NOAH´s vur-dering kan det bedst ske ved ensidigt at beslutte en 40 % reduktionsmålsætning til 2020. Selv hvis man ser bort fra klimaspørgsmålet vil mindre afhængighed af importerede fossile brændsler være en fordel for EU-medlemsstaterne og samtidig påvirke beskæftigelse og sundhed i en positiv retning”.

Hvis man ser på det globale drivhusgasbudget for de kommende 40 år, er der reelt brug for, at EU påtager sig langt større forpligtelser end 40 % på hjemmefronten til år 2020. Der er derfor behov for at EU-medlemsstaterne, udover selv at gøre hvad man kan, finansierer reduktioner uden for EU. Dette forhold er beskrevet i den ovennævnte rapport fra SEI, men situationens alvor er tydeligvis ikke gået op for hverken Lars Løkke Rasmussen eller de øvrige stats- og regeringsledere i EU.

Noter

[1] http://www.consilium.europa.eu/ueDocs/cms_Data/docs/pressData/en/ec/115…

[2] http://ec.europa.eu/environment/climat/pdf/2010-05-26communication.pdf

[3] http://www.foe.co.uk/resource/briefing_notes/dangerous_distraction.pdf

[4] http://www.sei-international.org/mediamanager/documents/Publications/Cl…

[5] http://www.global-klima.org/

Støt NOAH

Din støtte er altafgørende for, at vi kan levere et stykke arbejde, der gør en forskel

Ved at støtte NOAH bidrager du til kampen for en retfærdig, bæredygtig og solidarisk verden. Din støtte betyder, at vi kan arbejde uafhængigt, opnå større indflydelse og organisere flere kloden rundt.

Du kan nemt oprette en fast støtte via betalingsservice.

Eller du kan fx støtte via MobilePay eller bank. Hvis du opgiver dit cpr.nr. ved indbetalingen er din gave fradragsberettiget (op til kr. 17.000 i 2021). Tusind tak!