Den bedste metode, vi har til at trække CO2 ud af atmosfæren, er at bevare skovene

Overforbrug af biomasse Danmark valgte forkert – sig det højt og tydeligt!

Globalt er der store fejlinvesteringer i biomasse på vej. Herhjemme er der voksende erkendelse af, at det ikke er godt for klimaet. Den danske delegation ved COP24 i Polen bør offentligt erkende, at det var en fejl at omlægge kraftvarmeværkerne til biomasse. På den måde kan vi være med til at ændre udviklingen, så andre lande ikke ender i samme blindgyde.

29. november 2018 · Kl. 09:29 Nyhed

Den bedste metode, vi har til at trække CO2 ud af atmosfæren, er at bevare skovene. Alligevel brænder Danmark store mængder træ af i blind tro på, at det er godt for klimaet. Og vi er medansvarlige for, at der brændes stadig mere træ af overalt på jorden.

I dag udgiver NOAHs internationale samarbejdspartnere en analyse af de trusler, overforbruget af biomasse til energi udgør for skove og klima. Det sker samtidig med, at globale ledere samles i Polen til COP24 for at diskutere, hvordan vi når klimamålene fra Paris om at begrænse den globale opvarmning til 1,5 grader.

Analysen afdækker omfanget af brugen af skovbiomasse til energi og den vækst, der er planlagt på globalt plan samt den geografiske udbredelse af produktionen såvel som forbruget. Det er stærkt bekymrende, at lande overalt på kloden planlægger at brænde endnu mere træ af i det kommende tiår på trods af årelange advarsler om de risici, der følger med.

Det, der er blevet præsenteret som en klimavenlig løsning i energiproduktionen, bygger på en fejlagtig opfattelse af biomasse som en CO2-neutral energikilde. Skovene bliver i stigende grad udsat for hugst med det formål at brænde træet af som energi. Den globale efterspørgsel efter skovbiomasse til energi er allerede fordoblet i løbet af det sidste årti og forventes at stige med 250 procent i løbet af det næste årti (jfr. nedenstående to figurer, som viser efterspørgsel og forsyning i hhv. 2017 og 2027) – hvis der ikke træffes foranstaltninger til at standse dette.

Figur 1

Figur 2

De europæiske klimapolitikker har fejlagtigt kategoriseret biomasse som en vedvarende energikilde og gennem politikker for vedvarende energi fremmet afbrænding af træ. Dette gælder ikke mindst i Danmark. Europa – og Danmark – importerer træpiller til energiformål fra hele verden. Nu er der risiko for at østasiatiske lande som Japan og Sydkorea vil følge dette dårlige eksempel, og det forudses, at disse to lande vil øge deres forbrug af træpiller til det seksdobbelte inden 2027.

Trærester fra industrier vil langt fra være tilstrækkeligt til at imødekomme efterspørgslen. Og træet til de voksende markeder for træpiller vil derfor blive leveret direkte fra skovene. Det sker allerede i dag, og med en forøget efterspørgsel vil udpiningen af skovene blive endnu værre. Dette står i skarp kontrast til de seneste IPCC-undersøgelser, der peger på behovet for at beskytte og udvide skovområderne for at modvirke de værste konsekvenser af klimaforandringerne.

Det er bydende nødvendigt at vi bevarer skovene af hensyn til klimaet – det er den bedste metode, vi har, til at hive CO2 ud af atmosfæren.

Danmark har et særligt ansvar, som det land, der er gået allerlængst med at bruge biomasse til energi, idet vi har det største forbrug per indbygger. Over halvdelen af den biomasse, vi brænder af i Danmark, er importeret – primært fra Estland og Letland, hvor skovene de senere år binder stadig mindre kulstof. Danmark er således et eksempel på det overforbrug af biomasse til energi, som illustreres af nedenstående figur. Figuren viser produktion, forbrug og transport af træpiller mellem kontinenterne.

Figur 3

For energiselskaberne har det været yderst attraktivt at kunne fremstå som ‛grønne’ uden at skulle ændre synderligt på infrastrukturen, når de gamle kulværker var udtjente. Denne på papiret ‛grønne omstilling’ har fastlåst infrastrukturen i en brændselsbaseret energiforsyning, hvor energiselskaberne slipper for at købe CO2-kvoter og desuden fritages for både energiafgifter og CO2-afgifter – noget der summer sig op i enorme beløb, som statskassen går glip af år efter år. Det har således også været økonomisk attraktivt for energiselskaberne. Ikke desto mindre er det lykkedes de selvsamme energiselskaber at fremstå som nærmest idealister, der vil gøre alt hvad de kan for klimaet. Det er et bedrag af borgerne.

Det er stik imod danskernes interesse, at vi gennem vores energiforbrug bidrager til at skovene ændres fra at være steder, der binder kulstof, til at blive steder, der udleder kulstof. Og det er ikke acceptabelt, hvis borgerne forledes til at tro, at deres energiforbrug er ‛grønt’, når det ikke passer.

Endnu værre er det, at Danmark på den globale scene er med til at sprede den fortælling, at vi er på rette spor i forhold til at bremse klimaforandringerne. Det er i denne forbindelse især kritisabelt, at Danmark internationalt søger at udbrede dansk kedelteknologi til afbrænding af biomasse i udlandet, når vi nu ved med sikkerhed, at det danske eksempel ikke er et eksempel til efterfølgelse. Det er uetisk, at den danske regering ønsker at misbruge de truende klimaforandringer til at gøre Danmark endnu rigere via eksport af skadelige teknologier.

Det er bydende nødvendigt, at Danmark internationalt begynder at kommunikere ærligt om, at det var et fejlspor at omlægge de danske kraftvarmeværker fra kul til biomasse.

Briefingen The Biomass Threat Map er udarbejdet af Arbejdsgruppen for Skov, Klima og Biomasse i Environmental Paper Network, som opfølgning på erklæringen The Biomass Delusion, der foreløbig er underskrevet af 140 ngo'er verden over – herunder NOAH!

Støt NOAH

Din støtte er altafgørende for, at vi kan levere et stykke arbejde, der gør en forskel

Ved at støtte NOAH bidrager du til kampen for en retfærdig, bæredygtig og solidarisk verden. Din støtte betyder, at vi kan arbejde uafhængigt, opnå større indflydelse og organisere flere kloden rundt.

Du kan nemt oprette en fast støtte via betalingsservice.

Eller du kan fx støtte via MobilePay eller bank. Hvis du opgiver dit cpr.nr. ved indbetalingen er din gave fradragsberettiget (op til kr. 17.000 i 2021). Tusind tak!