Biogas er ikke grøn
Biogas er ikke grøn

Omstilling Biogas er ikke grøn

Det danske gasnet bliver for tiden opgraderet, så det er klart til stigende biogasmængder. Desværre bliver der allerede nu produceret langt mere biogas, end der kan produceres på en klima- og miljøvenlig måde

30. marts 2023 · Kl. 11:05 Nyhed

Hele 80 procent af det danske landbrugsareal bruges til at dyrke foder til husdyr. Den intensive dyrkning af jorden betyder, at den hvert år mister kulstof, som bliver til CO2 i atmosfæren. Og når foderet sendes igennem dyrenes fordøjelsessystem, bliver det til metan og gylle. Alt i alt står landbruget for omkring en tredjedel af Danmarks samlede udledning af klimagasser. Og tallet havde været endnu større, hvis udledning fra landbrugsmaskiner og udledningen i andre lande til produktion af sojafoder til danske dyr indgik i emissionsstatistikken for landbrug.

Klimaet belastes

Alligevel kalder landbruget, universiteter og myndigheder biogas for grøn og klimavenlig. Regeringen kalder det ligefrem klimaneutralt. Ifølge myndighederne i Danmark og EU kan biogas ligefrem føre til negative udledninger af klimagasser. Dette kan kun lade sig gøre ved at se bort fra, hvordan gylle mm. er produceret, og udelukkende se på, hvordan man bedst slipper af med det nu og her.

Ud fra den tankegang kan det være rigtigt, at det kan være mindre belastende for klimaet at bruge gylle mm. til biogas end at sprede det direkte på markerne som gødning, fordi spredning af gylle på marker danner metan og lattergas, der begge er klimagasser. Men for det første er biogasanlæggene utætte, og der bruges der meget andet end gylle til at producere biogas. Og for det andet svarer tankegangen til at sige, at små biler har negativ udledning, fordi store biler udleder mere CO2 end de små.

Hvis man anskuer biogas ud fra en helhedsbetragtning, kan man ikke adskille produktionen fra det øvrige landbrug, og da kan biogas hverken være klimaneutral eller føre til negative udledninger.

Biodiversiteten belastes

Danmarks intensive landbrug belaster biodiversiteten. Produktion af biogas, ud over en begrænset mængde, er afhængig af et intensivt landbrug. Derfor belaster biogas biodiversiteten.

Biomasse er en begrænset ressource, og hvis målsætningerne om at bevare biodiversiteten til vores efterkommere skal overholdes, skal der opdyrkes mindre areal fremover, og dyrkningen på de opdyrkede arealer skal være mindre intensiv. Desuden er der mange ønsker til fremtidens bioøkonomi, hvilket vil øge efterspørgslen efter biomasse, og biogas er ofte ikke den bedste måde at udnytte den tilgængelige bioressource.

Omstillingen bliver dyrere

De mange investeringer på biogas-området betyder, at den nødvendige omlægning til et landbrug med langt færre dyr bliver dyrere og mere besværlig.

Læs mere om biogas

Hvad er biogas?

En effektiv produktion af biogas afhænger af mængden af energiafgrøder.

Mængder

Energistyrelsen forventer en kraftig stigning i produktionen af biogas i de kommende år.

Fordele

I visse tilfælde kan der være fordele ved at producere biogas, og et begrænset forbrug af biogas kan være godt for både klima og miljø.

Kvælstof

Den samlede forurening med kvælstof fra gylle reduceres ikke ved bioafgasning.

Økonomi

Selvom verdensmarkedsprisen på fossilgas er steget, gør det ikke biogas konkurrencedygtig. Energi fra sol og vind var nemlig billigere end fossilgas, allerede før prisen på fossilgas steg.

Nuværende produktion

En stor del af biogassen kommer fra industriaffald, der kan bruges bedre end at lave biogas af det.

Behov

Set i forhold til de områder, hvor det er svært at finde alternativer til gas, er den nuværende og forventede produktion af biogas meget stor.

Potentialet

Biogas er afhængig af biomasse, som er en begrænset ressource. Et bæredygtigt niveau for produktion af biogas svarer nogenlunde til behovet i de sektorer, der ikke nemt kan elektrificeres.

Transport

Transport af råstoffer til biogasanlæg skaber støjforurening, slitage af veje og partikelforurening.

Lækage og flaring

Biogasanlæg er utætte, og der siver metan ud fra ventiler, revner og sprækker

Lokal modstand

Biogasanlæg bliver sjældent hilst velkommen i lokalområderne.

Se video med viden om biogas

Støt NOAH

Din støtte er altafgørende for, at vi kan levere et stykke arbejde, der gør en forskel

Ved at støtte NOAH bidrager du til kampen for en retfærdig, bæredygtig og solidarisk verden. Din støtte betyder, at vi kan arbejde uafhængigt, opnå større indflydelse og organisere flere kloden rundt.

Du kan nemt oprette en fast støtte via betalingsservice.

Eller du kan fx støtte via MobilePay eller bank. Hvis du opgiver dit cpr.nr. ved indbetalingen er din gave fradragsberettiget (op til kr. 18.300 i 2024). Tusind tak!