Europa overinvesterer i gasforsyning

Tilbage

EU skal være klimaneutral i 2050. Flertallet af EU’s beslutningstagere mener øjensynligt, at klimaneutralitet i 2050 er nok til at nå Parisaftalen. Desværre er der en foruroligende videnskabelig sandsynlighed for, at klimaneutralitet skal være opnået langt tideligere end 2050, hvis Parisaftalen skal følges.

I november 2018 publicerede Europa-Kommissionen otte scenarier. De første fem af scenarierne viser, hvordan EU kan leve op til 80 pct. reduktion i udledningen af klimagasser i 2050. Det sjette scenarie viser, hvordan EU kan leve op til 90 pct. reduktion i 2050. De sidste to af scenarierne viser, hvordan EU kan blive klimaneutral i 2050. Ud over de otte scenarier var der også en baseline, som viser, at hvis EU fortsætter sin nuværende kurs, vil udledningen af drivhusgasser kun være faldet med 64 pct. i 2050. 

Alle otte scenarier viser et fald i forbruget af naturgas til energiformål i EU frem mod 2050. Det nuværende forbrug på 345 Mtoe (millioner tons olieækvivalenter) vil falde til mellem 87 og 109 Mtoe i de første fem scenarier. I det sjette scenarie falder forbruget til under 54 Mtoe. Med den nuværende udvikling (baseline) – det vil sige, at Parisaftalen ikke overholdes – forventer Kommissionen, at forbruget vil være omkring 250 Mtoe i 2050.

Der er således en væsentlig forskel mellem den nuværende kurs og målsætningerne, og selv hvis EU blot opnår 80 pct. reduktion i 2050, vil markedet for gas i 2050 være betydeligt mindre end i dag. Det gælder i øvrigt også, hvis man medregner den del af gasforbruget, som går til ikke-energiformål i den kemiske industri. Det er dog svært for os at give præcise tal for det nuværende og fremtidige forbrug i den kemiske industri ud fra Kommissionens materiale, men det forudsiges i scenarierapporten, at forbruget vil falde kraftigt. 

EU’s egenproduktion af gas forventes at falde de kommende årtier, men uanset hvordan EU vælger at opnå sin klimamålsætning, vil behovet for import af gas falde markant og fjerne det økonomiske grundlag for Baltic Pipe.

Hvis EU og Danmark skal leve op til Parisaftalen, vil mange nuværende og planlagte gasanlæg dermed lukke eller være underudnyttede fra et tidspunkt mellem nu og 2050. Indtjeningen for Baltic Pipe vil ikke blive som forventet, hvis Parisatalen overholdes, og projektet vil vise sig at være en fejlinvestering. Hvis EU på et senere tidspunkt beslutter sig for klimaneutralitet inden 2050 – f.eks. i 2040 – vil gasanlæggene være endnu mere underudnyttet. Bygherrerne Energinet og Gaz System forventer at gasledningen vil være i brug til mindst 2073.

Rapporten An updated analysis on gas supply security in the EU energy transition understøtter ovenstående beskrivelse om, at investeringer i europæisk gasinfrastruktur er løbet løbsk. Ifølge rapporten er de fleste af de 32 gasinfrastrukturprojekter i den fjerde EU-liste over Projects of Common Interest (som Baltic PIpe er med på) er unødvendige ud fra et synspunkt om forsyningssikkerhed og risikerer derfor at blive såkaldte stranded assets.

Læs også artikel i Nyt Fokus om Europa-Kommissionens scenarier for udledningen af drivhusgasser. 

Kun projekter af stor betydning for energimarkederne og markedsintegrationen i mindst to EU-lande kan komme på listen over Projects of Common Interest. Projekterne skal være med til at øge konkurrencen på energimarkederne og sikre EU's energisikkerhed. Listen fornyes en gang hvert andet år, og ved den endelige afstemning i Europa-Parlamentet stemmer man om hele listen eller intet, og der er ikke mulighed for at tage et enkelt projekt som Baltic Pipe ud af listen uden at sige nej til alle.

EU’s ombudsmand besluttede i februar 2020 at starte en undersøgelse af Europa-Kommissionens seneste liste over PCI’er. Han vil undersøge, om de 32 gasinfrastrukturprojekter på listen er bæredygtige.

Du kan læse mere om PCI på Europakommissions hjemmeside.

 

kort over paltic pipeBilledtekst: De røde linjer er gasrør, som er eller i gang med at blive opført under EU’s program Projects of common interest. Øvrige linjer er øvrige, nuværende gasledninger.

 

Tilbage