demo

Septemberskole: En anden globalisering er mulig

Slutter
Makvärket
Teglværksvej 30, 4420 Regstrup
Tilmelding

Vil du heller ikke vælge mellem Trumps verden eller en verden kontrolleret af Goldman Sachs og Monsanto? Vil du i stedet arbejde for en retfærdig og bæredygtig verden?

*** Tilmelding nedenfor - Registration below ***

(English below)

Netværket for Solidarisk Handel, som består af Colombia Solidaritet, Mellemamerika Komiteen, Afrika Kontakt og NOAH Friends of the the Earth Denmark, afholder sammen med IF Vestsjælland, 21.-23.9. Septemberskole på Kultur- og Miljøkollektivet Makvärket på Vestsjælland. Her sætter vi fokus på den verden og globalisering, vi gerne vil have.

Handelspolitik- og aftaler er en drivkraft for øget ulighed og ubæredygtigt forbrug og produktion. Aftaler som TTIP (EU/USA) og CETA (EU/Canada) giver transnationale virksomheder mulighed for at sagsøge stater, hvis de mister profit, medfører deregulering og privatiseringer. Trumps bud er racistiske told- og grænsemure, der vil skabe (handels)krig. Det er ingen tvivl om, at det er tid til en anden handelspolitik, som er retfærdig og bæredygtig.

Septemberskolen er en mulighed for såvel nye som erfarne aktivister, der gerne vil arbejde med globalisering og handel. Weekenden giver mulighed for at blive introduceret til og tage del i organisationernes arbejde og aktiviteter, få kendskab til handelspolitik og arbejde videre med politikudvikling og ikke mindst hænge ud med andre aktivister og lære Makvärket at kende.

Weekenden koster kr. 150. Hvis du ikke har midlerne, så skriv til os (nanna@noah.dk), så finder vi ud af det. Weekenden vil foregå på dansk og engelsk.

Tilmeld dig nedenfor. Din tilmelding vil være gældende, når du har indbetalt kr. 150 til 8411 0002005853 (mærk betalingen ”Septemberskole”).

 

FREDAG 21.9.

LØRDAG 22.9.

SØNDAG 23.9.

Kl. 8.00

 

Kl. 9.00

 

Kl. 9.30

 

Morgenmad

 

Morgensamling

 

Spor 1:
Introduktion til handelspolitik og -aftaler

Spor 2: Politikudvikling af alternative handelspolitikker

Morgenmad

 

Morgensamling

 

Planlægning af aktiviteter:
Politikudvikling, debatmøder om investeringer og med fagforeninger, aktioner og fortalervirksomhed om FN-traktat, brochure om handel og det Globale Syd

Kl. 11.00

 

Spor 1:
Introduktion til FN’s traktat og alternative handelspolitikker

Spor 2: Politikudvikling af alternative handelspolitikker

Planlægning af aktiviteter:
Politikudvikling, debatmøder om investeringer og med fagforeninger, aktioner og fortalervirksomhed om FN-traktat, brochure om handel og det Globale Syd

Kl. 13.00

 

FROKOST

FROKOST

Kl. 14.00

 

Oplæg og workshop v. Linda Hansen, aktivist og kommuniktionsrådgiver: Hvordan taler vi om og formidler alternativer

Afslutning og evaluering

Kl. 16.00

 

Kl. 17.00

Ankomst og indskrivning

 

Introduktion og velkomst

Oplæg og workshop v. Linda Hansen, aktivist og kommuniktionsrådgiver: Hvordan taler vi om og formidler alternativer

 

Kl. 18.30

AFTENSMAD

AFTENSMAD

 

Kl. 19.30

 

 

 

 

Efter oplæg

Oplæg v. Kenneth Haar, Corporate Europe Observatory: Handelspolitik i lyset af miljømæssige og sociale globale kriser

Introduktion til organisationerne

 

Social aktiviteter

 


 

 

 

 

 

September school: Another globalisation is possible

Do you also not want to choose between Trump’s world or a world controlled by Goldman Sachs and Monsanto? Do you in stead want to work for a just and sustainable world?

The Network for Trade Solidarity, which consists of Colombia Solidarity, The Central America Committee, Africa Contact and NOAH Friends of the the Earth Denmark, hosts September 21-23 a school at the cultural and environmental collective Makvärket at Western Sealand. This will give the opportunity to focus on the world and globalisation we want.

Trade policies and agreements are drivers of increased inequality and unsustainable consumption and production. Agreements like TTIP (EU/USA) and CETA (EU/Canada) provide transnational companies with special rights to sue states in cases of lost profit and they lead to deregulation and privatisations. Trump’s suggestions consist of walls of customs and at borders, which will lead to a (trade) war. There is no doubt that it is time for another trade policy, which is just and sustainable.

The September school is a possibility for new as well as experienced activists to engage in work on trade and globalisation. The weekend offers possibilities to be introduced to and take part in the work and activities of the organisations, gain knowledge on trade policies and continue to work with policy development and not least of all hang out with other activists and get to know Makvärket.

The price of the weekend is kr 150. If you have difficulties finding the financial means, then please get in touch (nanna@noah.dk) and we will find a solution. The weekend will be held in Danish and English.

To sign up for participation use the template below. Your registration will apply when your transfer of kr 150 is registered on 8411 0002005853 (mark the transfer ”Septemberskole”).

 

FRIDAY 21.9.

SATURDAY 22.9.

SUNDAY 23.9.

8.00

9.00

9.30

 

 

 

 

Breakfast

Morning gathering

Track 1:
Introduction to trade policy and agreements

Track 2:
Policy development of alternative trade policies

Breakfast

Morning gathering

Planning of activities:
Policy development, public meetings on investments and union, actions and advocacy on the UN treaty, briefing on trade and the Global South

11.00

 

Track 1:
Introduction to the UN treaty and alternative trade policies

Track 2:
Policy development of alternative trade policies

Planning of activities:
Policy development, public meetings on investments and union, actions and advocacy on the UN treaty, briefing on trade and the Global South

13.00

 

LUNCH

LUNCH

14.00

 

Talk and workshop by Linda Hansen, activist and communication advisor: How do we talk about and communicate alternatives

Closing and evaluation

16.00

17.00

Arrivals

Introduction and welcome

Talk and workshop by Linda Hansen, activist and communication advisor: How do we talk about and communicate alternatives

 

18.30-19.30

DINNER

DINNER

 

19.30

 

 

 

After talk

Talk by Kenneth Haar, Corporate Europe Observatory: Trade policy in the light of environmental and social crises

Introduction to organisations

Social activities

 

 

Tilmelding

  • Aktuelle Start
  • Preview

Tilmeld

Støt NOAH

Din støtte er altafgørende for, at vi kan levere et stykke arbejde, der gør en forskel

Ved at støtte NOAH bidrager du til kampen for en retfærdig, bæredygtig og solidarisk verden. Din støtte betyder, at vi kan arbejde uafhængigt, opnå større indflydelse og organisere flere kloden rundt.

Du kan nemt oprette en fast støtte via betalingsservice.

Eller du kan fx støtte via MobilePay eller bank. Hvis du opgiver dit cpr.nr. ved indbetalingen er din gave fradragsberettiget (op til kr. 17.000 i 2021). Tusind tak!