Den 20-tommers sikre CRISPR-saks

På 1-års dagen for EU-Domstolens kendelse Samfundet er eksponeret for ulovlige GM-fødevarer på grund af manglende test af import

19. juli 2019 · Kl. 00:01 Pressemeddelelse

Bruxelles, den 19. juli - EU's regeringer kan ikke teste for GMO'er i sojabønner og rapsfrø fra Nordamerika, fordi Europa-Kommissionen har undladt at udvikle testmetoder siden EU-Domstolens kendelse af 25. juli 2018. Dette udsætter vores mad og landbrug for fare, fremgår det af ny research, der netop er blevet udgivet.

EU er juridisk forpligtet til udvikling af sikkerhed og kontrol af GMO, men vores regering har også en rolle og et politisk ansvar for kontrol af dansk import af GMO-fødevarer, foder og frø. Kontrolinstansen ligger under Fødevare- og Landbrugsstyrelsen.

Det er Friends of the Earth Europe og Corporate Europe Observatory, der har undersøgt sagen, og det viser sig, at EU-regeringerne i øjeblikket ikke kan teste import af fødevarer og foder for den nye generation af GM-teknologi (kendt som GMO 2.0), på grund af manglende protokoller og testmetoder i EU. [1] EU's øverste domstol fastsatte ellers den 25. juli 2018, at sikkerhedskontrol er nødvendig for alle de nye GMO'er.

I april 2017 blokerede Europa-Kommissionens fødevaresikkerheds-instans                    "GD Sante" undersøgelser, som kunne have understøttet udviklingen af testmetoder for de nye GMO'er, hvilket betyder, at sojabønner og rapsfrø fra Nordamerika indeholdende uautoriseret GMO, kan komme ulovligt ind på markedet i EU. [2] Dette er en del af forklaringen på, hvorfor man ikke er kommet længere med at udøve rettidig omhu i forhold til et vigtigt fødevareanliggende.

Ved hjælp af ”Freedom of Information requests”(*) har vi skaffet os viden om, at:

  • de nationale myndigheder kan ikke kontrollere om import af frø, fødevarer og foder indeholder uautoriserede og utestede nye GMO'er.

  • import af canadisk rapsfrø og amerikanske sojabønner er i højeste risiko for at blive forurenet med uautoriserede og utestede GMO'er. [3]

  • regeringer og myndigheder i EU er klar til at opfylde deres lovmæssige opgaver og teste importeret mad, foder og frø, så snart Europa-Kommissionen leverer testmetoder.

  • det ser ud til at Europa-Kommissionen har trukket sig tilbage fra at koordinere de nødvendige procedurer for kontrol af import af de nye GMO-afgrøder - herunder metoder til testning, og uden at foreslå en klar vej frem. [4]

Mute Schimpf, fødevare- og landbrugskampagner i Friends of the Earth Europe udtaler:

"Samfund og miljø er under kraftig eksponering for GM-fødevarer og foder, fordi Europa-Kommissionen ikke har fulgt EU-lovgivningen, hvilket betyder, at de ikke har udviklet testmetoder til de ny genetisk modificerede fødevarer og foder. Der er et presserende behov for at forhindre, at landmænd ved et uheld kommer til at plante GM-frø i Europa, og for at værne borgerne mod, at de utilsigtet spiser uautoriseret og utestet GM-fødevarer.

Den 25. juli 2018 fastslog EU-Domstolen, at de nye GMO'er – herunder CRISPR - er omfattet af EU's lovgivning om fødevaresikkerhed, og at feltet derfor omfattes af en række foranstaltninger, herunder risikovurdering på et tidligt tidspunkt, regelmæssig kontrol og tests af import. [5]

Et år efter afgørelsen kan vi nu evaluere, at dette ikke er sket, og derfor kræver Friends of the Earth, at Europa-Kommissionen straks identificerer testmetoder, for at sikre at miljøet og borgerne ikke udsættes for uautoriseret og utestet import af GMO-afgrøder.

For mere information kontakt venligst:

Adrian Bebb, fødevare- og landbrugskampagner på Friends of the Earth Europa:adrian.bebb@foeeurope.org | +49 160 949 11 63

Paul Hallows, kommunikationsofficer hos Friends of the Earth Europa:paul.hallows@foeeurope.org | +32 2 893 10 10

 

Noter:

Al korrespondance (nedenfor) mellem medlemslande og EU-Kommissionen er tilgængelig fra ”Freedom of Information requests”:

[1] Meddelelser mellem GD Sante og nationale embedsmænd, samt kontakt til nationale myndigheder i to EU-lande viser, at en række lande, herunder Finland, Frankrig, Spanien, Irland, Danmark, Storbritannien, Litauen, Rumænien, Østrig, Polen og Bulgarien alle sammen oplyser, at de ikke kan teste for de nye GMO'er, på grund af manglende EU-testmetoder.

EU-regler kræver, at enhver GMO, der er godkendt til import i EU, skal ledsages af en testmetode ! Nogle GMO'er kan let testes, mens andre er komplicerede eller endog umulige. Ikke desto mindre er kontrol og testning af import en juridisk forpligtelse for Kommissionen (art. 9.3, forordning 1830/2003), som franske embedsmænd minder EU-Kommissionen om i korrespondance.

Sagen om testning er meget vigtig. Franske, hollandske og bulgarske embedsmænd understreger, at de fleste af de nye GMO-metoder faktisk kan testes. Forskere fra EU's Joint Research Centre (JRC) præciserede i 2017, at de bedste resultater til målrettet tilgang til testning af import opnås på baggrund af kontrolgodkendelser, patentansøgninger og andre lignende oplysninger. http://gmo-crl.jrc.ec.europa.eu/ENGL/docs/WG-DIR-Final-Report.pdf

[2] I april 2017 blokerede GD Sante arbejdet med testmetoder af nye GMO'er på et ekspertmøde med embedsmænd (Europæisk Netværk af GMO-Laboratorier. ENGL spiller en fremtrædende rolle i udvikling, harmonisering og standardisering af midler og metoder til prøveudtagning, detektion, identifikation og kvantificering af genetisk modificerede organismer).

Protokol fra ENGL i april 2017:

"Det blev bemærket, at ENGL kunne have spillet en rolle i diskussionen om at udvikle detektion-redskaber til nye organismer genredigeret med de nye teknikker. SANTE forklarede, at ENGL er et meget vigtigt netværk, men at Kommissionen besluttede at få en mere åben debat om dette spørgsmål og se fremtiden fra et bredere perspektiv. http://gmo-crl.jrc.ec.europa.eu/ENGL/docs/ENGL-Plenary-27th.pdf

[3] På grundlag af offentligt tilgængeligt information vides det, at der dyrkes to planter produceret med GMO 2.0 teknikker kommercielt i Canada og USA: En genredigeret rapsfrø kaldet Cibus og en sojabønne kaldet Calyxte.

Europa-Kommissionen har allerede viden om håndtering af procedurer til testning af import af uautoriserede GMO'er: i 2006 kom der uautoriseret GM-ris - udviklet af Bayer - ulovligt ind i EU. Kommissionen udviklede derefter en testprotokol, og siden har import skulle medfølges af et certifikat, der viser, at produktet ikke indeholder den ulovlige GM-ris. ‘Member States shall allow the first placing on the market of the products referred to in Article 1 only where an original analytical report based on a suitable and validated method for detection of genetically modified rice ‘LL RICE 601’ and issued by an accredited laboratory accompanying the consignment demonstrates that the product does not contain genetically modified rice ‘LL RICE 601’.                       Kommissionens beslutning 2006/3932 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/HTML/?uri=CELEX:32006D0601&from=da

Den samme fremgangsmåde blev anvendt i en lignende sag med ulovlig imort af GM hørfrø fra Canada.

[4] Efter EU-Domstolens afgørelse den 25. juli 2018 besluttede GD Sante, at der ikke var behov for en køreplan for at gennemføre afgørelsen. Mødet med de nationale repræsentanter den 11. september 2018, se punkt A.08. https://ec.europa.eu/food/sites/food/files/plant/docs/sc_modif-genet_20180911_sum.pdf

[5] I mange år har biotek-industriens lobbygrupper forsøgt at få undtaget en ny generation af GMO'er (også kaldet genredigering, CRISPR, GMO version 2.0 og mutagenese) fra EU's GMO-lovgivning. Men den 25. juli 2018 kom EU-Domstolens afgørelse

  • Fastsatte at GMO 2.0 er defineret som GMO i EU-lovgivningen.
  • Betonede at kravene til de eksisterende GMO'er også gælder for de nye GMO'er. Det betyder, at før de nye GMO'er kan markedsføres eller dyrkes i EU, skal der være samme sikkerhedskontrol og godkendelsesprocedurer, og det samme for reglerne for sporbarhed ift. forædllingsmetoder / avl og fødevareforarbejdning.
  • Konkluderede at de nye GMO'er har potentiale til at forårsage lignende miljø- og sundheds-risici som den ældre generation af GMO'er.
  • At det er udelukket at undtage de nye GMO'er fra direktivet på baggrund af: ‘would compromise its objective to avoid adverse effects on human health and the environment, and would fail to respect the precautionary principle which that directive seeks to implement.’

EU's øverste domstol bekræfter at sikkerhedskontrol er nødvendig for alle de nye GMO'er. (25. juli 2018: www.foeeurope.org/eu-top-court-confirms-safety-checks-needed-new-gmo-250718 )

Enhver beslutning i EU-Domstolen skal gennemføres straks. Det betyder, at EU-Kommissionen og de nationale regeringer skal sikre, at eventuelle forsøg med de nye GMO'er bliver omfattet af den nuværende og gældende GMO-lovgivning, og at kun GMO'er, der er godkendte i EU, kan importeres. Men hidtil er kontrollen ikke sket.

Kontrol af fødevaresikkerhed og GMO-spørgsmål er under de nationale myndigheders kompetence, som i Danmark ligger under Fødevarestyrelsen og Landbrugsstyrelsen. EU-forordning 2017/625 præciserer, at nationale kompetente myndigheder er ansvarlige for GMO-kontrol med fødevarer og foderstoffer (Art 1, a og art 23). Desuden skal den officielle kontrol af fødevaresikkerheden omfatte tests for GMO'er, som dikteret af forordning 178/2002 Art. 17,2. EU-Kommissionen er forpligtet til at samordne større beslutninger og fælles tilgange til testmetoder.

 

Dansk situation: Den danske Landbrugsstyrelsen udsendte den 9. juli 2019 en deklaration om "Erklæring om GMO-fri dyrkning i Danmark". https://lbst.dk/fileadmin/user_upload/NaturErhverv/Filer/Tvaergaaende/GMO/Blanketter/Certificate_of_GMO_free_cultivation-DK.pdf                                        Dette kan give omverdenen et signal om, at Danmark kan og vil være med til at værne om fødevaresikkerheden, men de danske myndigheder har stadig brug for testmetoder til at detektere de nye GMO'er i import.

(*) Vores viden kommer fra ”Freedom of Information requests”: Korrespondancen mellem medlemslandene og Europa-Kommissionen, officielle dokumenter, og særskilte udtalelser fra nationale regeringer.

 

Læs også: https://noah.dk/nyheder/crispr-cas-er-ogsa-gmo

Støt NOAH

Din støtte er altafgørende for, at vi kan levere et stykke arbejde, der gør en forskel

Ved at støtte NOAH bidrager du til kampen for en retfærdig, bæredygtig og solidarisk verden. Din støtte betyder, at vi kan arbejde uafhængigt, opnå større indflydelse og organisere flere kloden rundt.

Du kan nemt oprette en fast støtte via betalingsservice.

Eller du kan fx støtte via MobilePay eller bank. Hvis du opgiver dit cpr.nr. ved indbetalingen er din gave fradragsberettiget (op til kr. 18.300 i 2024). Tusind tak!