Biomasse
Træstammer der venter på at blive brændt af. Foto: Forest Defenders Alliance

COP27 EU brænder klodens kulstoflagre af

EU har i forbindelse med COP27 lovet at presse på for en konkret og øget indsats på globalt plan for at tackle de indbyrdes forbundne klima- og biodiversitetskriser. Men der er en selvmodsigelse i at EU ønsker at modvirke klimaforandringerne ved at binde mere kulstof i jord- og plantesystemerne, når EU-politikker samtidig tilskynder til øget afbrænding af træ og anden biomasse til energi.

17. november 2022 · Kl. 06:29 Pressemeddelelse

EU har hidtil haft et mål om minimum 55 procent reduktion i 2030, men har netop hævet denne ambition til 57 procent og planen er, at  EU skal være klimaneutralt i 2050. Disse målsætninger bygger bl.a på, at CO2-lagring i skove og jord skal øges. Men målsætningen undermineres af fældning og afbrænding i stor skala af skovenes træer. For selvom skovene i Europa for tiden optager mere kuldioxid, end de udleder, falder kapaciteten til at binde CO2 år for år.

Partnership for Policy Integrity (PFPI) har afdækket, at EU-landenes seneste indrapporteringer til FN viser, at i de fleste EU-lande er skovenes kulstofdræn gennem de sidste årtier blevet mindre og mindre, og i nogle lande er de helt forsvundet. EU’s skove har mistet omkring en fjerdedel af sit årlige kulstofdræn i perioden fra 2002 til 2020 (den grønne kurve i figuren nedenfor) - hovedsageligt på grund af høst til energi.

EU's landsink

Figuren viser at kulstoflagringen i EU’s skove i 2020 var lidt mindre end målsætningen for 2030 (den lille cirkel sat ind under 2020). Samtidig viser den grønne kurve en opadgående tendens, og hvis den fortsætter, vil den lande et sted, der ligger endnu højere i forhold til 2030-målet. (Bemærk, når du læser kurven: Når det gælder kulstoflagring, er det bedre jo større negativt tal, så vi skal helst have blå og grønne kurver, der går nedad).

En vigtig del af forklaringen er, at biomasse til energi er blevet favoriseret og subsidieret gennem EU's og EU-landenes politikker. Den vigtigste årsag er dog beslutningen om, at CO2-udledningerne fra afbrænding af biomasse ikke tæller i klimaregnskabet for det land, der afbrænder træet. Denne beslutning er nærmest kriminel, eftersom afbrændingen af biomasse pr. energienhed udleder mere CO2 til atmosfæren, end hvis der blev brugt fossilt brændstof. Forskere har da også gentagne gange advaret om, at afbrænding af skovbiomasse reelt øger de samlede emissioner og underminerer målsætningerne om at begrænse klimaforandringerne, men indtil videre har politikerne ikke hørt efter 

Takket være den urimelige beslutning om, at der ikke kommer CO2 ud af skorstenen, når man brænder biomasse, afbrændes der mere og mere i den europæiske energisektor. Samlet set voksede anvendelsen af biomasse (ifølge PFPI-rapporten) med 239 procent fra 1990 til 2020. Langt det meste af biomassen kommer fra skovene. Anvendelsen i energisektoren (elektricitet og fjernvarme) voksede mere end 1000 procent, mens væksten i forbruget til industri og boligopvarmning var mindre. Væksten har især taget fart siden 2002, hvor EU første gang vedtog en politik til fremme af vedvarende energi, hvor biomasse var inkluderet. 

Nogle medlemslande er afhængige af importeret biomasse. Det gælder for eksempel Belgien, Holland og ikke mindst Danmark. Disse lande importerer træpiller fra lande, hvor der forekommer ulovlig og/eller skadelig skovhugst i form af eksempelvis “bæredygtighedscertificerede” træpiller fra Estland, hvor der fældes træer til energiformål i beskyttede områder, og hvor landets skove ikke længere fungerer som kulstofdræn.

EU baserer sin klimapolitik på, at der skal bindes mere kulstof i skovene, men lige nu brænder vi kulstoflageret i de europæiske skove af. Ikke nok med det. Det store og voksende forbrug af biomasse til energi i Europa fører også til alvorlige og uacceptable ødelæggelser af miljøet i andre verdensdele, fordi vi fortsat brænder mere og mere træ af i Europa - en tendens, der desværre kun er blevet forstærket i den nuværende energikrise. Træpiller fra Canada er kendt for at være forbundet med ødelæggelse af primære og gamle skove. Og verdens største træpillevirksomhed, baseret i USA, er kendt for at tømme nogle af de mest kulstofrige skove i USA’s sydøstlige stater. I Afrika fører det til land-grabbing og etablering af monokulturer af hurtigtvoksende træer.

Det er på tide at EU gør op med denne skadelige og falske “klimaløsning” inden resten af verden følger i vores fodspor. Danmark har her et særligt ansvar, både fordi vi er et af de lande, der er gået længst i brugen af biomasse til energi, men især også fordi Danmark stadig bryster sig af at være verdens klimaduks. 

Skal vi løse klimakrisen, gør vi det kun ved at benytte os af ægte klimaneutrale løsninger - atmosfæren reagerer ikke på greenwashing men på drivhusgasser.

 

Støt NOAH

Din støtte er altafgørende for, at vi kan levere et stykke arbejde, der gør en forskel

Ved at støtte NOAH bidrager du til kampen for en retfærdig, bæredygtig og solidarisk verden. Din støtte betyder, at vi kan arbejde uafhængigt, opnå større indflydelse og organisere flere kloden rundt.

Du kan nemt oprette en fast støtte via betalingsservice.

Eller du kan fx støtte via MobilePay eller bank. Hvis du opgiver dit cpr.nr. ved indbetalingen er din gave fradragsberettiget (op til kr. 18.300 i 2024). Tusind tak!