graanul
Træpillefabrikken Graanul, Estland. Foto: Forest Defenders

Forud for EU-topmøde Drop biomassen

21. juni 2022 · Kl. 09:36 Nyhed

Nedenstående er et åbent brev sendt til statsminister Mette Frederiksen og Klima-, Energi- og Forsyningsminister Dan Jørgensen i anledning af, at de skal mødes i EU-Rådet med resten af EU's ministre og blandt andet diskutere direktivet om vedvarende energi.

Kære Mette Frederiksen og Dan Jørgensen

Vi skriver for at bede jer om at gøre jeres indflydelse gældende i forbindelse med den igangværende revision af EU’s direktiv om vedvarende energi (RED), når I skal mødes med EU’s andre regeringsledere og energiministre hhv. d. 23. -24. og 27. juni. Dét, vi vil bede jer om at gøre, er at arbejde på at fjerne muligheden for, at man kan brænde træ og kalde det “vedvarende energi” i direktivet.

Der er en reel fare for, at den europæiske energikrise, der er opstået som følge af Ruslands tragiske invasion af Ukraine, kan føre til øget afbrænding af træbiomasse på grund af uhensigtsmæssige politikker i EU, især EU's direktiv om vedvarende energi og REPowerEU.

Det vil være den helt forkerte beslutning at erstatte russisk olie med biomasse, da afbrænding af skovbiomasse forværrer klimakrisen og ikke engang vil bidrage til at forbedre Europas energisikkerhed.

Igennem mange år er klimaadvarslerne blevet ignoreret, og dette - i kombination med billig energi fra Rusland - har ført til et overforbrug af energi og EU’s nuværende afhængighed af russisk olie og gas.

Fortsat subsidiering af forbrændingsinfrastruktur til biomasse vil føre til fortsat klimaskadelig afhængighed, hvor vi blot erstatter udledning af CO2 til atmosfæren fra fossile brændsler med udledning fra biobrændsler. Det vil ikke øge energisikkerheden, da de biologiske ressourcer er begrænsede. For at erstatte blot 10 % af energiimporten fra Rusland med yderligere brug af biomasse, vil skovhugsten skulle øges med mere end 60 %[1], og det ville medføre massive skadelige virkninger på skovene og klimaet.

Vi opfordrer jer indtrængende til i stedet at bruge krisen til at styrke den politiske og økonomiske vilje til en hurtig og grundlæggende ændring af den europæiske energipolitik.

Forsyningssikkerhed og klimabeskyttelse går hånd i hånd. Derfor bør EU:

  • sætte en stopper for brugen af CO2-udledende brændstoffer, hvad enten de er fossile eller biologiske
  • reducere unødvendigt energiforbrug,
  • fremskynde energieffektiviseringspolitikker
  • og understøtte reelt vedvarende energi (noget der jo ikke er fremmed i den danske klimapolitik)

Sådanne  løsninger vil kunne opnå den nødvendige brede tilslutning, hvis nødvendigheden af dem bliver formidlet til offentligheden. De er også teknisk mulige at gennemføre.

De beslutninger, der kan blive truffet på energiministrenes rådsmøde i juni om revisionen af direktivet om vedvarende energi (REDII), vil sætte en vigtig kurs for EU's energifremtid.

I sin nuværende form fremmer RED-direktivet aktivt afbrænding af træ fra verdens skove som energikilde, og flere medlemsstater ønsker, at denne praksis skal fortsætte og endda udbredes. Men at brænde træ i stedet for russisk olie og gas er ikke løsningen.

I maj måned stemte Europa-Parlamentets Miljøudvalg for, at primær træbiomasse - med få undtagelser - hverken bør støttes eller tælle med i EU's mål for vedvarende energi. Vi håber, Rådet som minimum vil følge trop. Vi ved, at det er svært, for de store skovproducerende lande ønsker ikke en sådan forandring, og derfor er det vigtigt, at Danmark træder i karakter.

Vi har mere end nogensinde brug for sunde skove for at bevare økosystemernes funktioner, genoprette biodiversiteten og bidrage til at genopbygge jordens kulstoflagre, som er afgørende for at afbøde klimaændringerne.

De få tilbageværende urørte skove er under stort pres i hele EU. Ifølge Det Europæiske Miljøagentur (EEA) er kun ca. 15 % af de vurderede skove i tilfredsstillende stand, og de europæiske skove binder stadig mindre kulstof. Samtidig bliver omkring halvdelen af Europas skovhugst allerede nu brændt af for at skaffe energi, hvilket underminerer både klimamålene og målene for genopretning af skovene.

Formålet med RED er at hjælpe Europa med at reducere sine drivhusgasemissioner, men biomassefyrede kraftværker udleder mere CO2 pr. energienhed end selv kul, samtidig med at skovhugst skader Europas vigtigste kulstofdræn, nemlig skovene. Europa-Kommissionens egne forskere har i rapporten The use of woody biomass for energy production in the EU advaret om, at afbrænding af skovbiomasse kan øge emissionerne i årtier til århundreder, før de måske begynder at binde kulstof igen. Den tid har vi ikke, hvis vi skal holde os under 1,5 °C global opvarmning.

Det er derfor afgørende, at EU i revisionen af REDII ikke fortsætter med at støtte energiproduktion fra skovbiomasse. Vi opfordrer jer til at indtage en progressiv rolle i Det Europæiske Råd ved at følge videnskaben og arbejde for en reduktion af unødvendigt energiforbrug, for energieffektivisering og for reelt vedvarende energikilder såsom sol, vind og geotermisk energi. Vi håber, at I vil tage følgende forslag med til de næste møder mellem de europæiske stats- og energiministre:

  • Afbrænding af skovbiomasse bør ikke længere medregnes i målene for vedvarende energi - i stedet skal sunde, forskelligartede skove have lov til at skabe et solidt og voksende kulstoflager, og der skal tilføjes en videnskabeligt solid definition af primær træbiomasse til RED, som forbedrer den definition, der er vedtaget af Europa-Parlamentets Miljøudvalg.
  • Alle subsidier og andre støttemekanismer til energi fra afbrænding af primær træbiomasse (dvs. træ, der ikke er et sekundært biprodukt af træforarbejdning til materialebrug) bør ophøre. Disse midler bør i stedet investeres i reelt vedvarende energikilder.
  • Kaskadeprincippet skal gennemføres konsekvent fra det øjeblik, hvor træet høstes; med henblik herpå skal Kommissionen udarbejde en retsakt for at gøre princippet operationelt.
  • Alle beskyttede områder eller områder med stor biologisk mangfoldighed skal undtages fra enhver form for biomassehøst - vi kan bogstaveligt talt ikke lade de sidste fristeder for EU's natur gå op i røg for at opnå kortsigtede energigevinster.
  • Der skal være samme bæredygtighedsregler for små anlæg på 5 MW som på store anlæg, da langt de fleste anlæg er små, og forskellige regler ville skabe unødvendige administrative byrder. 

Lad os arbejde sammen for, at direktivet om vedvarende energi er udformet til gavn for klimaet. Vi har brug for en hurtig overgang til en CO2-neutral økonomi nu og ikke investeringer i falske løsninger.

Med venlig hilsen,
Bente Hessellund Andersen, Tobias Jespersen og Mads Kjærgaard Lange
NOAH

_________________________________

[1]: https://forestdefenders.eu/replacing-just-10-of-russian-fossil-fuels-with-wood-will-obliterate-even-more-forests/

 

Støt NOAH

Din støtte er altafgørende for, at vi kan levere et stykke arbejde, der gør en forskel

Ved at støtte NOAH bidrager du til kampen for en retfærdig, bæredygtig og solidarisk verden. Din støtte betyder, at vi kan arbejde uafhængigt, opnå større indflydelse og organisere flere kloden rundt.

Du kan nemt oprette en fast støtte via betalingsservice.

Eller du kan fx støtte via MobilePay eller bank. Hvis du opgiver dit cpr.nr. ved indbetalingen er din gave fradragsberettiget (op til kr. 18.300 i 2024). Tusind tak!