Kommentar til Virkemiddelkataloget – Regeringens klimaplan

NOAHs kommentar til energiaftalen af 22. marts 2012

14. august 2013 · Kl. 10:38 Pressemeddelelse

NOAH Friends of the Earth Denmark var på pletten, da Regeringen i dag præsenterede det længe ventede Virkemiddelkatalog med forslag til, hvordan især landbrug og transport kan reducere udledningen af klimagasser.

Energiforliget fra marts 2012 forventes at levere op til -34 % af målet på -40 % frem til 2020 (1990 basis). Det handler derfor om, hvordan landbrug og transport kan yde deres bidrag til de resterende -6 %, hvilket svarer til ca. 4 Mt CO2-eq.

Til sammenligning opregner Virkemiddelkataloget drivhusgasreduktioner for ca. 8 Mt CO2-eq frem til 2020. NOAH har også andre forslag end de nævnte og er kritisk overfor katalogets fokusering på økonomi, men kan støtte en stor del af forslagene svarende til omkring 7 Mt CO2-eq. Af disse forslag kan reduktioner på ca. 0,9 Mt CO2-eq ifølge beregningerne ligefrem gennemføres med et samfundsøkonomisk overskud, mens reduktioner for ca. 3,5 Mt CO2-eq kan gennemføres til lave priser på mellem 0 og 1000 kr. per ton CO2-eq.

Virkemiddelkatalogets beregninger viser, at der kan være store erhvervsøkonomiske gevinster at hente som følge af forslagene både i energisektoren og i transportsektoren, mens landbrugssektoren kan få udgifter for omkring 360 mio. kr. om året. Det svarer til omkring 5 % af den danske EU-landbrugsstøtte. Kataloget viser samtidig, at det samfundsøkonomisk vil være en overordentlig god forretning at gennemføre tilta-gene på landbrugsområdet.

Kim Ejlertsen fra NOAH Energi og Klima udtaler: ”Det er helt ude af proportion, når f.eks. Søren Gade fra Landbrug og Fødevarer går ud og skræmmer befolkningen og politikerne med, at såfremt samfundet beder landbruget om at løfte sin del, så er det ensbetydende med, at man jager virksomhederne ud af landet og taber danske arbejdspladser. Faktum er, at landbruget stadig samlet udleder mere end 9 Mt CO2-eq ud af Danmarks samlede udledning på ca. 51,7 Mt CO2-eq (2012 foreløbig). Det svarer til ca. 17 % - samme andel som i 1990! Mens energisektoren skal reducere og væ-re fossilfri i 2035, så mener Søren Gade åbenbart, at landbruget skal køre frihjul, mens alle andre bidrager?”

Det vi savner:

Virkemidler der sikrer en kraftig reduktion af det samlede antal industrisvin

Virkemidler der markant fremmer økologisk landbrug

Indsats overfor tung trafik - lastbiler

Det der under alle omstændigheder bør gennemføres:

Energi - alle tiltagene under energi frem til 2020 (i alt ca. 2,6 Mt CO2-eq) – f.eks.

 • Mindsket refusion af elafgift – med tilbageføring
 • Flere vindmøller på land og ved kysterne
 • Flere solceller (vi skal bruge 20 % solcelle-el i forhold til vind-el)
 • Skærpede krav til nye vinduer
 • Øget afbrænding af halm i kraftvarme-værker såfremt det økologiske landbrug ikke skal bruge halmen og såfremt jordens kulstofindhold ikke nedslides.
 • Tilskud til erstatning af oliefyr med varmepumpe eller fjernvarme

Transport (i alt ca. 2,8 Mt CO2-eq) – f.eks.

 • Nedsættelse af tophastigheden til 110 km/t
 • Kilometerbaseret vejbenyttelse
 • Forhøjelse af brændstofafgifter
 • Langsigtet udfasning af kørselsfradraget for bilister
 • Forlænge afgiftsfritagelse for elbiler

Landbrug (i alt ca. 2,1 Mt CO2-eq) – f.eks.

 • Arealer ud til mere permanent græs
 • Organogene jorde udtages og dræning på arealerne stoppes
 • Øget skovrejsning
 • Arealer til energipil
 • Yderligere mellemafgrøder og efterafgrøder
 • Låg på gyllebeholdere
 • Reduceret jordbearbejdning

Det der skal skrottes:

 • Biogas på gylle
 • Anvendelse af 1G og 2G biofuel
 • CCS og EOR med CO2

Kontakt:

Palle Bendsen 30137695, palle@bendsen.dk

Kim Ejlertsen 60951958, kim@noah.dk

NOAH Energi og Klima

Note
NOAH mener, at den eneste måde vi kan overkomme klimaudfordringen er ved at tænke nationalt og globalt på én og samme tid. Danmark og de enkelte EU-medlemsstater må påtage sig en dobbelt forpligtelse:

National handling. Over de næste 20 år skal energiforbruget minimeres og alle fossile brændsler og a-kraft erstattes med 100 % VE. Samtidig skal drivhusgasudledningerne fra land- og skovbrug samt arealanvendelse inden 2050 vendes til et netto-optag gennem skovrejsning, ændret arealan-vendelse samt bedre jordbrugsmetoder1.

International forpligtelse. Herved forstås den del af et lands samlede forpligtelse, som ikke kan indfries gennem national handling. En hurtig omstilling til 100 % VE i Danmark og EU er ikke nok til at bringe det globale 2-graders drivhusgasbudget væk fra katastrofekursen. De rige lande må hjælpe fattige lande med at overkomme disse landes kombinerede klima- og udviklingskriser. Med Greenhouse Development Rights (GDR2) har vi fået et koncept der giver et bud på en ny byrdefor-deling i klimaforhandlingerne. GDR kan også bruges som ramme for lande, der ønsker at agere hurtigt og etisk ansvarligt via bilaterale aftaler eller i større eller mindre ”koalitioner af villige parter”.

NOAH´s arbejde med en dansk klimalov er et eksempel på etablering af en sådan ramme – se lov-forslag med tilhørende notat.3

1: Vores bud på hvordan det kan gøres for Danmark findes i ”NOAHs Energihandlingsplan 2050” samt i vores forslag til en dansk klimalov med tilhørende dokumenter – se www.klima-SOS.dk. Vores bud for EU-27 ses i det såkaldte 40 % studie, der demonstrerer, hvordan EU-27 teknisk kan nå 40 % GHG-reduktion til 2020 (1990 basis) – se http://klima-sos.dk/onewebmedia/EU27_report_SEI_FoEE.pdf .

2: GDR konceptet beregner for alle verdens lande dels deres historiske udledninger af drivhusgasser (Responsi-bility) udtrykt som en procent af de samlede historiske udledninger dels deres økonomiske formåen (Capacity) udtrykt som en procent af det globale BNP. Hvis man f.eks. lader R og C tælle lige får man et Responsibility-Capasity Index (RCI) dvs. en procentfordeling mellem verdens lande, hvormed GHG-reduktionsbehovet under 2-graders reduktionskurven kan fordeles ud på de enkelte lande. Fordelingsnøglen kan også bruges til at fast-lægge, hvor meget de enkelte lande skal bidrage økonomisk. De p.t. rige landes reduktionsforpligtelser vil ty-pisk langt overstige deres faktiske udledninger så f.eks. Danmark og EU-27 må påtage sig en international re-duktionsforpligtelse foruden den hjemlige forpligtelse med at skabe et 100 % VE system. Se
http://klima-sos.dk/onewebmedia/GDR_made_easy.pdf
http://klima-sos.dk/onewebmedia/EU27_report_SEI_FoEE.pdf
http://gdrights.org/calculator

3: http://klima-sos.dk/onewebmedia/Udkast-til-Klimalov-NOAH-26-3-2010-ende…
http://klima-sos.dk/onewebmedia/Notat_vedr_reduktionsforloeb_og_drivhus…

Støt NOAH

Din støtte er altafgørende for, at vi kan levere et stykke arbejde, der gør en forskel

Ved at støtte NOAH bidrager du til kampen for en retfærdig, bæredygtig og solidarisk verden. Din støtte betyder, at vi kan arbejde uafhængigt, opnå større indflydelse og organisere flere kloden rundt.

Du kan nemt oprette en fast støtte via betalingsservice.

Eller du kan fx støtte via MobilePay eller bank. Hvis du opgiver dit cpr.nr. ved indbetalingen er din gave fradragsberettiget (op til kr. 18.300 i 2024). Tusind tak!