GMO-mærkning nu - underskiftsindsamling

NOAH arbejder med genmodificerede organismer (GMO) fordi GMO-landbrug er skadeligt for miljøet og har ukendte effekter på mennesker og dyr. I NOAH fokuserer vi på GMO i åbne systemer, dvs. afgrøder, andre planter og fødevarer. Den industri der producerer genmodificerede (GM) afgrøder og fødevarer forsøger at tage patent på frø og afgrøder og fravrister landmænd muligheden for at producere sund mad.

NOAH arbejder i stedet for et landbrug- og en fødevareproduktion der er baseret på agroøkologiske principper, der garanterer sund og miljømæssig bæredygtig mad. NOAH kæmper for sikre fødevarer og global fødevaresikkerhed , hvor alle har ret til mad. Vi kæmper for madsuverænitet.

 

Kød mærket med GMO
Kød mærket med advarsel om, at det kan indeholde GMO

 

 

 

 

 

Hvad er GMO?

GMO står for Genetically Modified Organisms eller på dansk Genetisk Modificerede Organismer. GMO kaldes også for gensplejsning eller genmodificering og betyder helt grundlæggende flytning af gener fra én organisme til en anden. Det er en teknik til ændring af arveanlæg, hvilket vil sige at eventuelt afkom fra GMO vil indeholde samme ændring. Genteknologien gør det i modsætning til naturlig forædling muligt at overføre gener mellem ubeslægtede organismer på tværs af artsgrænser.

GM-afgrøder får indsat et gen fra en fremmed organisme, som har en egenskab man ønsker at overføre til planten. Dette handler oftest om at gøre planten resistent over for en type insekter, sygdomme eller sprøjtegifte.

Ideen med at gøre en plante resistent over for en sprøjtegift er at planten ikke dør når man sprøjter for at slå andre organismer ihjel. Mange GM-afgrøder er fremstillet til at blive brugt sammen med sprøjtegiften round-up med det aktive stof glyphosat og er derfor resistente over for det. Lige nu arbejdes der på at udvikle planter, der er resistente overfor andre ukrudtsmidler, som er langt mere sundhedsskadelige end glyphosat.

 

GMO bringer fødevaresikkerheden i fare

GMO mærkat
NOAHs mærkat, som vi sætter på kød fra dyr, der kan være fodret med GMO

Fortalerne for GMO siger, at GMO er en nødvendig løsning hvis vi skal kunne brødføde verden. Men GM-afgrøder giver ikke øgede udbytter. Desuden er langt de fleste GM-afgrøder foderafgrøder og ikke udviklet til at producere mad til områder med fødevaremangel.

Oftest har sult ikke forbindelse til mangel på fødevarer. Ifølge FN’s Levnedsmiddel- og Landbrugsorganisation (FAO) producerer vi halvanden gang så meget mad, som vil være nok til at forsyne alle mennesker på jorden med en passende mængde og nærende kost. Fattigdommen i verden skyldes i stedet den grove ulige fordeling af jord, der bidrager direkte til sult. For eksempel er 80 % af al landbrugsjord i Latinamerika i hænderne på blot 20 % af landmændene.

I 2007, med bidrag fra over 1.000 forskere, blev der foretaget studier af 1,6 mio. landbrug i verdens fattigste lande og FAO konkluderede, at økologiske metoder giver to-tre gange højere udbytte i marken, højere husstandsindkomster og en frugtbar jord, der er mere robust over for tørke, end landbrug med dyrkning af GMO.

Virksomheder, der producerer GM-afgrøder, tager patent på afgrøderne. Det betyder, at landmænd ikke må gemme frø, som de altid har gjort, men hvert år skal købe nye frø. Hvis de forsøger at gemme GM-frø, bliver de sagsøgt af virksomheden. Samtidig spreder GM-frø sig og forurener markernes hos de landmænd, der har valgt ikke at dyrke GM-afgrøder, hvorefter de også kan blive sagsøgt.

Dette skaber en fødevareforsyning der er kontrolleret af store multinationale virksomheder, som har for øje at skabe profit – ikke at brødføde verden med sunde fødevarer. Det bringer fødevaresikkerheden i fare.

Forbyd GMO

Baseret på GMO’s konsekvenser for miljø, sundhed og fødevaresikkerhed ønsker NOAH at forbyde GMO i åbne systemer.  Der hersker ikke videnskabelig konsensus om GMO’s miljø- og sundhedsmæssige sikkerhed og vi påberåber derfor forsigtighedsprincippet, nedfældet i Lissabontraktaten, og anbefaler, at GMO forbydes. Det gælder både dyrkning og import til foder og i fødevarer.

Danmark importerer store mængder soja til vores 25 millioner slagtesvin. En overvejende del af denne soja er GM. NOAH mener, at Danmark skal producere sit eget proteinfoder i stedet for at importere GM-soja. Dette kræver en drastisk sænkelse af den animalske produktion.

Dette gælder også globalt, hvor landbrugsarealet skal bruges til at producere sunde fødevarer, som ikke eksporteres ud af landet for at opretholde en animalsk produktion et andet sted i verden.

Det er fødevaresikkerhed og madsuverænitet.