Alternativ handelspolitik

I den eksisterende handelspolitik beskyttes virksomheder beskyttes af hård lov (som investeringseskyttelsesmekanismen ISDS), mens mennesker og miljø beskyttes af blød lov (gennem virksomheders CSR-politik og selvregulering). Hvis vi skal have en handelspolitik, der fremmer bæredygtighed og lighed, kræver det, at vi bytter fortegnene rundt.

NOAH har sammen med Afrika Kontakt, Mellemamerika Komiteen og Colombia Solidaritet etableret et netværk for en retfærdig og bæredygtig handelspolitik. Mens industriens netværk ”Free trade fight club” vil beholde status quo og forsøger at overbevise os om, at den hidtidige politik har været til gavn for alle – nationalt, i det Globale Syd og for miljøet – forholder vi os seriøst til de mangler og uligheder den nuværende politik indeholder og skaber.

Alternativer

Civilsamfundets alternative handelsmandat

har allerede skitseret rammen for en alternativ handelspolitik. Det er essentielt at Forsigtighedsprincippet og Forureneren-betaler-princippet bliver juridisk gældende i aftaler, ligesom aftaler skal indeholde bekræftelser af implementering af internationale aftaler om miljø, arbejdstager- og menneskerettigheder, som eksempelvis Paris-aftalen og ILO-konventionerne. Det er nødvendigt med juridisk bindende klausuler om bæredygtighed og menneskerettigheder, som skal have forrang over andre klausuler.

Det nye netværk vil gennem dialog med resten af civilsamfundet, fagforeninger og politikere komme med konkrete bud på tiltag, der kan skabe en retfærdig og bæredygtig handelspolitik inden for forskellige områder, for eksempel:

Klima
- Højere tariffer på fossile brændsler og forbud mod subsidier
- Varer og tjenester med stor udledning af drivhusgasser skal ikke liberaliseres
- Skat på kulstof, flytransport og shipping

Lokale og bæredygtige økonomier
- Særlige lokale og bæredygtigshedskriterier for offentlige indkøbspolitikker, som støttes gennem aftaler
- Regeringer kan bruge tariffer til at promovere lokal produktion og udvikling af bæredygtige varer og produktionsmetoder
- Lande, især i det Globale Syd, skal kunne implementere politikker, der udvikler deres egne lokale økonomier og samfund og beskytter mod udenlandsk dumping

Investeringer
- FN’s traktat om virksomheder og menneskerettigheder skal vedtages og håndhæves gennem handelsaftaler
- Ingen investor-stat investeringsmekanismer som ISDS/ICS/MIC
- Virksomheder som ikke opfylder forpligtelser inden for menneskerettigheder nægtes fordele givet gennem handelsaftaler
- Præstationskrav til investorer om at bruge lokal arbejdskraft, lokale ressourcer og overførsel af grøn teknologi og viden

Landbrug
- Højere tariffer og lavere importkvoter for at kunne beskytte lokale markeder fra billig import
- Lande i det Globale Syd skal have rum til at udvikle lokale og regionale fødevarekæder og -markeder

- Strammere miljø- og dyrevelfærdslovgivning så fødevareindustrien ikke kan importere billige produkter
-Produktions og forarbejdningsmetoder skal anerkendes som legitime grunde til at nægte markedsadgang
- Retten til frø skal have forrang over intellektuelle ejendomsrettigheder

Demokrati og gennemsigtighed
- Offentlig konsultation i forbindelse med udvikling af forhandlingsmandater
- Alle forhandlingsforslag og -tekster offentliggøres fulgt at debat med parlamenter og civilsamfund
- Europa-Parlamentet involveres i udformning af EU’s mandater og inddrages løbende i forhandlingerne og kan komme med ændringsforslag baseret på offentlig konsultation
- Godkendelse af aftaler sker kun efter debat i parlamenterne med fuld deltagelse af civilsamfundet
- Midlertidig anvendelse af aftaler stoppes

Læs hele NOAHs rapport om alternativ handelspolitik.