Patent på natur - Nej tak!

I strid med europæisk lovgivning, har Det Europæiske Patentkontor, EPO, (European Patent Office) de seneste år udstedt flere og flere patenter på helt almindelige planter.

Dette er i strid med intentionerne lovgivningen på området. Der har ikke fra EU's side været ønske om, at man, som det er tilfældet i USA, skulle kunne tage patenter på planter og liv i øvrigt.

EU har et såkaldt sortsbeskyttelses-system, hvor planteforædlere, der har udviklet en ny sort, kan få deres rettigheder til sorten beskyttet. Det vil sige, at det sikres, at planteforædlere i en årrække får nogle indtægter fra de personer eller firmaer der dyrker deres frø eller planter kommercielt.

Men, og det er en af de vigtige forskelle fra patenter, alle kan frit købe denne plante, dette frø, denne byg, rose, æble eller kartoffel og bruge den i en videre forædlings- og krydsningsproces.

Patenter stopper denne mulighed for innovation og koncentrerer magten over planterne på få – og ofte multinationale hænder.

Planter er forudsætningen for alt liv og al den mad, vi spiser. Hverken planter, dyr eller mad skal være underlagt multinationale firmaers monopoler eller profitmotiver.

Kan man tage patent på liv?

(Flyer fra konferencen Kan man tage patent på liv? afholdt d. 10. september 2016)
 

Hvornår er en plante genmodificeret?

Det er lovligt at udstede patenter på genmodificerede planter og dyr (ofte forkortet GMO eller GM), da disse er resultatet af processer, der ikke ville kunne forekomme i naturen. Men når patenterne med årene er begyndt at regne ned over helt almindelige planter, frø og dyr, så skyldes det, at agrokemiske virksomheder udvikler f.eks. planter, der ville kunne fremkomme naturligt i det fri, men beskriver fremstillingsprocesserne så kompliceret, at de formår at skjule, at der altså er tale om helt almindelige afgrøder og ikke GM-afgrøder.

Derfor har det europæiske netværk No Patents on Seeds gjort det til deres vigtigste sag at finkæmme alle de patentansøgniger på natur for at se, om der reelt er tale om GM-produkter eller om både EPO og offentligheden bliver ført bag lyset i virksomhedernes forsøg på at få nye patenter og herigennem mere profit. 

No Patents on Seeds utrættelige arbejde har de sidste par år fået en del opmærksomhed, og både nationale og europæiske politikere har på baggrund heraf åbenlyst kritiseret EPOs praksis. Hele to gange har Europaparlamentet udtryk kritik i håbet om at få ændret praksis. 

1. resolution af 2012

2. resolution af 2015

 

Den europæiske patentorganisation er ikke en EU-institution

Når det Europæsike Patentkontor alligevel har kunnet udstede patenter på trods af den betydelige politiske modstand fra NGO’er og fra Europaparlamentet, så skyldes det, at den EPO er en selvstændig enhed, som altså ikke er underlagt Kommissionen eller Europaparlamentet. Det er i stedet de 38 lande (heriblandt ikke-EU-lande, som f.eks. Norge og Tyrkiet), der har tilsluttet sig EPO, og som herigennem regulerer EPOs regler.

Disse 38 lande skal derfor drøfte, evaluere og beslutte eventuelle ændringer og reguleringer af den praksis som Patentkontoret udøver. Der kræves 3/4 flertal, når der skal vedtages ændringer.

Derfor er det en lang proces at få reguleret den praksis, som Patentkontoret udøver i strid med intentioner i EU-lovgivningen og vores holdninger.
 

Økonomiske interesser

Der er rigtig mange penge i patenter. Patentkontoret lever af at udstede patenter, og det økonomiske encitement er ganske problematisk, hvis man ønsker en institution, der ikke bare udsteder så mange patenter som muligt med derimod overholder lovgivningen på området. har været fristende for dem at udstede problematiske patenter, når multinationale agrokemiske virksomheder har søgt om patenter på f.eks. helt almindelige tomater, peberfrugter  og broccoli.

Og nu senest, hvor Carlsberg Group & Heineken har fået patenter på nogle bygsorter.

EU-parlamentet har to gange vedtaget resolutioner i protest mod Patentkontorets praksis og EU-kommissionen har den 8. nov. 2016 offentliggjort et notat (”Explanatory Statement”)  som meget klart slår fast, at Patentkontoret ikke handler i overensstemmelse med EU-lovgivningens intentioner på området.

Man kan gisne om, hvorfor EPO ikke vælger at ændre sin praksis i lyset af Europaparlamentets gentagne kritik, men EPO finansierer sig selv gennem udstedelse af patenter. Det et nærliggende at betragte denne økonomiske interesse i egen indtjening som en mulig forklaring.

 

Mulighed for præcisering af patentlovgivning

Det er nu op til medlemsstaterne at tage stilling til, om man vil have patenter på liv. Vi forventer, at der vil blive holdt en afstemning i det administrative råd for Patentkontoret om dette i juni 2017.

Regeringerne i de tilknyttede lande skal altså forinden tage stilling til, om de er for eller imod patenter på liv. Den danske regering har så vidt vides ikke meldt noget officielt ud, men både Tyskland, Frankrig, Østrig og Holland har meldt sig som klare modstandere af patenter på planter.

Sverige har økonomiske interesser i stamcelle-forskning og har (uofficielt) meldt ud, at de støtter patenter på liv.

Der afholdes i løbet af 2017 en lang række møder i EU og i medlemslandene om netop patentspørgsmålet, og det er efterhånden realistisk, at vi kan få stoppet patenter på liv.

Men det kræver formentlig, at vi opretholder presset på både politikerne og de store firmaer.

Det kan vi bl.a. gøre via en kampagne mod Carlsberg.

Det er vigtigt at nævne de såkaldte nye forædlingsteknikker, der kan åbne for flere problematiske patenter pga. uklarheder i lovgivningen. Med udviklingen af  nye planteforædlingsteknikker, er det uhyre vigtigt, at det i den kommende EU-lovgivning også bliver slået fast, at der heller ikke kan tages patenter på biologiske processer. Der skal altså ikke kunne tages patent, bare fordi man har brugt en avanceret teknologi til at stimulere bestemte processer, der i bund og grund er biologiske.

 

Danmark i nøglerolle

I den kommende strid om patentlovgivningen har Danmark en slags nøglerolle i og med, at direktøren for Patent- og Varemærkestyrelsen, Jesper Kongstad, også er den valgte formand for de 39 landes repræsentanter i det Administrative Råd for Det Europæiske Patentkontor. Uanset, hvad den danske regering mener, at Jesper Kongstad skal mene om patenter, så er det altså en dansker, der skal lede afstemningsprocessen om patenter på liv.

 

International kampagne mod Carlsberg-patenter

Danske Carlsberg Group / Heineken er af det Europæiske  netværk No Patents On Seeds udvalgt til at være det firma og deres patenter, der skal bruges som eksempel på det, vi kæmper imod.

Carlsberg er et internationalt firma som de fleste kender, og som mange europæere derfor også har mulighed for at boykotte og føre kampagne mod. Carlsberg har ikke bare taget patent på bygsorter, men også på de biologiske processer, som sker frem til at øllet er brygget.

Carlsbergs patenter er velegnet til at illustrere alt det, vi ikke ønsker. Med Monsanto in mente, der har fået et dårligt ry pga.  NGO-kampagner mod deres patenter, sprøjtegifte og miljødestruerende adfærd, så kan vi formentlig presse Carlsberg til at trække deres patenter tilbage. Carlsberg er totalt afhængig af et positivt image i offentligheden.

Flere grupper i Frankrig har siden december 2016 ført kampagner mod Carlsbergs patenter. Miljø- og Frøsamlerorganisationen, ARCHE NOAH i Østrig,  indleder en større og koordineret kampagne mod Heineken i februar 2017. Der sælges stort set ikke øl i Carlsbergs navn  i Østrig.

Grøn Koncert og Roskilde Festivallen er sponseret af TUBORG, som også er Carlsberg....

 

Professionelle frøavlere ønsker heller ikke patenter på frø

De danske professionelle frøavlere er også klare modstandere af patenter på liv. De argumenterer for, at EU's sortsbeskyttelsessystem fungerer  fremragende, og at et patent-system kun vil gavne de multinationale selskaber samt bremse den innovative udvikling på planteområdet.

Det skyldes ikke mindst et utrætteligt arbejde af formanden for Frøsektionen i Landbrug og Fødevarer, Thor Gunnar Kofoed, der er indædt modstander af patenter på planter.

Thor Gunnar Kofoed er også en af de ledende kræfter i de fælleseuropæiske landbrugsorganisationer Copa – Cogeca (European farmers – European agri-cooperatives) som den 25/11-16 i en fælles pressemeddelelse har udtrykt deres utvetydige ønske om et totalt stop for og forbud mod  patenter på planter. Det er værd at bemærke, at de repræsenterer hovedparten af  landmændene i EU.

 

Læs mere:

Brev til Jesper Kongstad EPO (03.03.17)

Klage over manglende aktindsigt (14.02.17)

Discussion paper: Essentially biological breeding in patent law (februar 2017)

Indsigelse mod Carlsbergs patent EP2373154 (19.01.17)

Indsigelse mod Carlsbergs patent EP2384110 (19.01.17)

Patent på øl og byg - Nej tak! (Pressemeddelelse / brev sendt til Carlsberg, 17.11.16)

Spørgsmål til og svar fra ministeren (07.07.16)

Svar fra Erhvervs- og vækstministeren (14.03.16)

Brev til ministeren (09.02.16)

Kan man tage patent på liv? (Konference afholdt af NOAH og Frøsamlernes, 10.05.16)

Schweizisk firma får patent på peberfrugt (Pressemeddelelse, 22.10.15)

Så nemt bliver vild natur til en patenteret "opfindelse" (Pressemeddelelse, 02.05.14)