EURATOM Åbent brev fra NOAH til EU-Konventets danske medlemmer

En "Atomkraft Nej Tak-koalition" fra gamle og nye EU medlemsstater kan forhindre at EURATOM bliver del af den nye EU forfatning

14. maj 2003 · Kl. 11:23 Nyhed

Kære danske medlem/suppleant af EU-Konventet

Vi skriver til dig som dansk medlem/suppleant af Konventet og som repræsentant for Danmark, som ikke har atomkraftværker. Danmark er i godt selskab. Ud af 25 medlemmer i et udvidet EU er der kun ni lande, der aktivt vil fremme atomkraften. Som du allerede ved, er EURATOM traktaten et stærkt diskuteret emne også i forbindelse med den nye EU-forfatning.

Helt bortset fra de uforsvarlige risici, der er forbundet med atomkraften og de uløste problemer med hensyn til affaldsdeponering, så gør beslutningsreglerne i EURATOM traktaten den til en grundlæggende udemokratisk institution og atomkraftens fortrinsstilling er en hindring for jævnbyrdige vilkår for forskellige energikilder på energimarkedet i EU. Det nuværende forslag fra Konventets præsidium vil medføre, at EURATOM traktaten opretholdes, og vil således betyde, at også Danmark bruger en del af sit bidrag til EU's budget til fremme af atomkraften, selv om EURATOM ingen fordele har for Danmark, men tværtimod adskillige ulemper af miljømæssig, økonomisk og demokratisk art. 

For NOAH-Friends of the Earth Denmark som for miljøgrupper over hele Europa vil integrationen af en uændret EURATOM traktat i en fremtidig forfatning være helt uacceptabel.

Som følge heraf vil vi meget indtrængende opfordre dig til som repræsentant for borgerne i Danmark og for vedtagne danske politiske mål - og af hensyn til sammenhæng i politikken - at medvirke til at forhindre at atomkraften støttes og fremmes ved at blive indskrevet i en ny EU-forfatning, hvad enten det sker som en protokol eller som en integreret del af forfatningen.

Vi opfordrer dig også til at arbejde for at Danmark, sammen med andre EU medlemsstater - gamle som nye -, der ikke ser en fremtid i atomkraften, hurtigt og aktivt danner en "Atomkraft - Nej tak - koalition" indenfor Konventet; en koalition, der skal have til formål at sikre, at fremme af atomkraft ikke bliver en del af EU-forfatningen, og at EURATOM traktaten ophæves. I det udvidede EU-25 er de lande, som vi regner som naturlige medlemmer af en "Atomkraft - Nej tak"- koalition: Belgien, Cypern, Danmark, Estland, Grækenland, Holland, Irland, Italien, Litauen, Luxemburg, Malta, Polen, Portugal, Sverige, Tyskland og Østrig.

Konkret vil vi opfordre dig til

  • at afvise det aktuelle forslag fra Konventets præsidium (CONV 621/03), da det har til hensigt at gøre fremme af atomkraft til en del af EU's forfatning. Det forslag er fuldstændig uacceptabelt fra miljøorganisationernes synspunkt.
  • aktivt at støtte det alternative forslag fra Nagy, Wagner, MacCormick (CONV 563/03), som foreslår en gennemførlig, begrundet og realistisk procedure til at ophæve de større mål og instrumenter i EURATOM traktaten, samtidig med at nogle af de elementer i EURATOM som stadig er nødvendige (vedrørende sundhed, sikkerhed og ikke-spredning) videreføres i den nye EU-forfatning.
  • at forlange, at EURATOM ophører senest efter 50 års virke (dvs. i år 2007), såfremt EURATOM traktaten ikke ophæves allerede indenfor rammerne af Konventet og den efterfølgende Regeringskonference. Dette ville svare til udfasningen af ECSC traktaten, som ophørte i 2002, også 50 år efter dens ikrafttræden. I så fald skulle det Europæiske Råd i december 2003 - ved det topmøde som formentlig vil vedtage den nye forfatning - beslutte at afholde en konference på regeringschefsniveau i 2005, som kunne træffe beslutning om en proces, hvorved den begunstigede stilling, som atomkraften nu nyder, kunne fjernes senest år 2007.

Vi gør opmærksom på, at miljøorganisationer i Belgien, Cypern, Estland, Grækenland, Holland, Irland, Italien, Litauen, Luxemburg, Malta, Polen, Portugal, Sverige, Tyskland og Østrig sender breve af tilsvarende ordlyd til deres respektive landes medlemmer af Konventet.

Halvtreds års fortrinsstilling for atomkraften er nok. EURATOM må ikke blive en del af den nye forfatning!

Vi kan kontaktes på de nedennævnte adresser (telefon/mail) hvis du skulle ønske flere oplysninger om vores krav.

Med venlig hilsen
For NOAHs Energigruppe

Henning Bo Madsen
97373759
h-b-madsen@vip.cybercity.dk

eller

Kim Ejlertsen
Sekretariatsleder
NOAH
Friends of the Earth Denmark
Nørrebrogade 39, 1 tv
DK- 2200 København N

Tlf. + 45 - 35 36 12 12
Fax. + 45 - 35 36 12 17
e-mail: noah@noah.dk
web: www.noah.dk
Tidskriftet Miljøsk: www.noah.dk/miljosk
Mad, miljø og gensplejsning: www.GenDebat.dk

Støt NOAH

Din støtte er altafgørende for at vi kan levere et stykke arbejde der gør en forskel

Ved at støtte NOAH bidrager du til kampen for en retfærdig, bæredygtig og solidarisk verden. Din støtte betyder, at vi kan arbejde uafhængigt, opnå større indflydelse og organisere flere kloden rundt.

Du kan nemt oprette en fast støtte via betalingsservice.

Eller du kan fx støtte via MobilePay eller bank. Hvis du opgiver dit cpr.nr. ved indbetalingen er din gave fradragsberettiget (op til kr. 15.900). Tusind tak!