• Bog
 • 48 sider

Atomaffaldsdeponering i etisk perspektiv

Hvad skal vi stille op med det radioaktive affald, vi har her i landet?

Det har været emne for en bredt sammensat studiekreds, som begyndte at mødes i efteråret 2013 på initiativ af Anne Albinus. Denne bog er et produkt af studiekredsens møder.

 • Notat
 • 8 sider

Forhandlinger med USA truer EU’s fødevaresikkerhed på GMO-området

Forhandlingerne om en handels – og investeringsaftale mellem EU og USA (TTIP) truer EU’s mulighed for at regulere import, godkendelser og sikkerhedskontrol af genetisk modificerede fødevarer og frø i fremtiden.

 • Notat
 • 7 sider

Brændende land: Hvor meget land kræver Europas produktion af bioenergi?

Ny forskning afslører det enorme forbrug af land, som produktionen af bioenergi til Europa kræver.

Velegnet til undervisning
 • Hæfte
 • 34 sider

Økologisk rygsæk - om produkternes skjulte miljøbelastning

Undervisningsmateriale om den forurening, der knytter sig til produkters fremstilling. Sælges som klassesæt af 15 elevbøger + CD-rom.

Skriv i beskedfeltet, hvis du ønsker flere elevbøger (á 20,- pr. stk.).

Opgaver for både hånd og hjerne.

Vi ved, at bilen forurener, når den kører. Vi ved, at mobiltelefonen forurener, når vi smider den i skraldespanden, men vi ved meget lidt om den omfattende forurening, der knytter sig til produkternes fremstilling – det der kaldes produktets økologiske rygsæk.

I et praktisk og teoretisk forløb om økologisk rygsæk gør dette undervisningsmateriale det muligt for eleverne at vælge dagligdags ting – en cykel, en kaffemaskine, en stol – skille tingene ad i materialedele, selv identificere materialerne og endelig beregne det enkelte produkts økologiske rygsæk. For en lille hæftemaskine er rygsækken for eksempel cirka 17 kg.

En naturlig forlængelse af forløbet er en diskussion af, hvordan disse meget store rygsække kan gøres mindre. Til at få gang i debatten er der fire provokerende debatoplæg.

 

 • Fag:Biologi, Fysik/kemi, Naturgeografi, Geografi, Natur/teknologi, Teknikfag
 • Målgruppe:7-10. klasse, Gymnasie/ungdomsuddannelser
 • ISBN:87-91237-20-3
 • Pris:425 kr.
 • Notat
 • 15 sider

GMO - til gavn for hvem?

Dette notat undersøger realiteterne forbundet med produktionen af GM-afgrøder. Notatet skelner mellem påstande og realiteter bygget på erfaringer fra landmænd og samfund, som lever med GMO.

 • Rapport
 • 20 sider

Landbrug i Danmark

Rapport om dansk landbrug. Rapporten er et bidrag til "Pathways to a Nordic food system that contributes to reduced emissions of greenhouse gases and air pollutants” støttet af Nordisk Ministerråd.

 • Holdningspapir
 • 3 sider

Soja og RTRS

Som løsning på sojaens problemer nævnes ofte diverse certificeringsordninger og især Round Table on Responsible Soy (RTRS). Dette holdningspapir beskriver farerne ved RTRS og giver samtidig de reelle løsninger, der skal til for at skabe ansvarlighed og bæredygtighed i sojaværdikæden.

Danmark producerer mere end 25 millioner svin om året. For at kunne oprette og ekspandere denne produktion anvendes 80 % af landbrugsarealet til at dyrke foderafgrøder. Dette medfører også, at Danmark er verdens mest intensivt dyrkede land, hvor 63 % at det samlede areal er opdyrket. Men dette er ikke nok. For at skaffe foder nok, importerer Danmark store mængder soja fra især Sydamerika og beslaglægger således et areal på størrelse med Sjælland. Dette produktionsmønster har vidtrækkende miljø-, sundhedsmæssige og sociale konsekvenser i Danmarks såvel som i de lande vi importerer soja fra.

 

Velegnet til undervisning
 • Hæfte
 • 8 sider

Biogas - vidundermiddel eller mere svineri?

Biogas - vidundermiddel eller mere svineri? er et af otte emnehæfter fra NOAH, som har til formål at belyse, hvilke muligheder og problemer, otte foreslåede løsninger på klimaproblemet indeholder på en kortfattet og letforståelig måde. 

De otte emner er atomkraft, biogas, biobrændsler og biomasse, CCS - lagring af kuldioxid i undergrunden, CO2-kreditter (Handel med klimaet), geotermisk energi, geoengineering og solceller. Hæftet er publiceret i 2014 med økonomisk støtte fra Undervisningsministeriets Tips- og Lottomidler.

 • Notat
 • 11 sider

Brudte fødevarekæder

Fundamentale forandringer af landbrugs- og fødevaresystemet er nødvendige for at imødekomme en række store globale udfordringer. Vedvarende sult og voksende ulighed, underernæring og stort spild, såvel som klimaforandringer og kollaps af biodiversitet indikerer, at måden vi administrerer ressourcer og producerer mad på, ikke er god og langt fra bæredygtig.

 • Notat
 • 12 sider

Agroøkologi: et nyt fødevaresystem for Europa

I løbet af de seneste 50 år er vores fødevarer blevet globaliserede og kontrollen med vores mad er blevet koncentreret hos en håndfuld multinationale virksomheder. Men der findes alternativer.

Vi skal genskabe forbindelsen mellem producenter og forbrugere ved hjælp af korte forsyningsruter og bæredygtig produktion. Kontrollen over fødevarer og landbrug skal lægges i hænderne på de lokale.