• Notat
 • 4 sider

EU’s landmænd bortforhandles

TTIP kan få stor betydning for landbrugs- og fødevareproduktionen i EU.

Virksomhedernes lobbygrupper på begge sider af Atlanten presser på for større markedsadgang, men europæiske og amerikanske fødevarer er produceret under forskellige fødevarestandarder, dyrevelfærd og miljøbeskyttelse. TTIP vil øge importen fra USA og samtidig give færre fordele for producenter i EU og mange landmænd på tværs af EU vil opleve vanskeligheder mens få vil nyde gavn.

 • Notat
 • 4 sider

Investment Court System – ISDS i forklædning

Analyse af EU-Kommissionens forslag om en ny investeringsdomstol (ICS), som skal erstatte ISDS i det transatlantiske handels- og investeringspartnerskab TTIP samt andre fremtidige handelsaftaler.

Den foreslåede nye mekanisme vil øge risikoen for sager mod EU og vil samtidig ikke afhjælpe de største problemer med ISDS. Vi har identificeret 10 essentielle problemer med det nye forslag, som viser, hvordan udenlandske investorer bliver tilgodeset i forhold til borgere.

 • Video
 • 8 min.

Historien om de internationale klimaforhandlinger (2016)

Verdens lande besluttede allerede i 1992, at menneskets påvirkning af klimaet ikke måtte udgøre en fare for vores samfund og for miljøet. Men siden er der kun sket meget lidt på trods af løbende internationale forhandlinger, og nu ser det ud som om, klimaændringerne er ved at nå et kritisk punkt.

Filmen er del af en serie af klimafilm produceret med støtte fra Europa Nævnet og Undervisningsministeriets Udlodningsmidler. Se alle film på NOAHkanalen

Uddybende materiale til filmens emne kan findes på NOAHs klimasider, www.global-klima.org

Læs også om klimaforhandlingernes historie i publikationen Det lange spil om klimaet - historien om de internationale klimaforhandlinger, deres baggrund og EU

Publikationen kan sammen med filmene anvendes i undervisningen i samfundsfag og i specielle forløb om klima.

 • Fag:Naturgeografi, Geografi, Kulturforståelse, Samfundsfag
 • Målgruppe:7-10. klasse, Gymnasie/ungdomsuddannelser
 • Emner:Klimaretfærdighed + Energi
Velegnet til undervisning
 • Video
 • 12 min.

Lokal energi - omstilling med engagement

Den store omstilling til en vedvarende energiforsyning kræver hele befolkningens opbakning. Filmen sætter fokus på, hvordan man kan opnå lokalt ejerskab til og engagement i sin fremtidige energiforsyning med vedvarende energi, hvordan man organiserer sig samt hvilke barrierer for det lokale engagement, man møder.

Velegnet til undervisning
 • Hæfte
 • 20 sider

Det lange spil om klimaet - historien om de internationale klimaforhandlinger, deres baggrund og EU

Historien om de internationale klimaforhandlinger er historien om handlingslammede politikere i Danmark, EU og andre lande, om magtens magtesløshed og om grådighedens sejr over fornuften.

Det internationale hasardspil om klimaet kan meget let ende i en katastrofe for menneskeheden. I over 20 år har pilen peget i den retning, og det gør den stadig – også efter Paris-aftalen.

Publikationen er udgivet i sammenhæng med en serie af klimafilm, der også er produceret med støtte fra Europa-Nævnet og Undervisningsministeriets Udlodningsmidler, bl.a. den tilhørende Historien om de internationale klimaforhandlinger og filmen Det lange spil om klimaet, slutspil i Paris

Alle fem film findes på NOAHs YouTube-kanal NOAHkanalen

Udgivelsen er støttet af Undervisningsministeriets Udlodningsmidler og Europa-Nævnet.

Velegnet til undervisning
 • Hjemmeside

Spisornli.dk

Spisornli er en gratis undervisningsportal udviklet til grundskolens 4.-6. klasse om mad, miljø og klima.

Spisornli er en gratis undervisningsportal udviklet til grundskolens 4.-6. klasse om mad, miljø og klima. Materialet kan bruges i dansk, matematik, natur og teknologi, madkundskab og historie. Materialet er sat sammen i temaforløb, der dækker alle fag, og forløb til de enkelte fag. God fornøjelse.

 • URL:http://spisornli.dk/
 • Fag:Matematik, Dansk, Historie, Madkundskab, Natur/teknologi
 • Målgruppe:4-6. klasse
 • Emner:Madsuverænitet
 • Folder
 • 6 sider

Bioenergi er ikke grøn

Størstedelen af Europa og Danmarks såkaldte vedvarende energi er fra bioenergi. Men bioenergi er slet ikke vedvarende.

Bioenergi kræver kolossale landarealer og truer derfor menneskers levegrundlag, smålandbrug og naturarealer – områder der huser verdens truede arter og modvirker klimaforandringer. Den “grønne omstilling” bygger altså på stigende forbrug af bioenergi, der hverken kan kaldes CO2-neutral, vedvarende eller bæredygtig.

 • Rapport
 • 27 sider

Bioenergi – EU’s klimamål på afveje

Rapport om bioenergis konsekvenser for klima, natur og det globale syd.

I årtier har det været hensigten at bioenergi spiller en fremtrædende rolle i overgangen til vedvarende energi. EU og i særdeleshed Danmark er førende inden for brugen af bioenergi og offentligheden betragter i vid udstrækning bioenergi som et skridt i den rigtige retning. Men EU og de enkelte medlemslandes politikker ignorerer de dokumenterede skader og yder løbende tilskud til anvendelse af bioenergi selv om dette er i direkte modstrid med EU (og globale) politikker for biodiversitet, klima og udvikling.

 • Rapport
 • 29 sider

Handel vs. klima

Rapport om sammenhængen mellem EU’s klima- og handelspolitik.

Klimaforandringerne er en af de største udfordringer, menneskeheden er blevet konfronteret med, og skaber allerede enorme problemer. I december 2015 tog EU igen del i FN-forhandlingerne om en global klimaaftale til COP21 i Paris. Samtidig introducerede FN i september 2015 de nye Verdensmål for bæredygtig udvikling, som kobler klima og udvikling tæt sammen. Men den globale ulighed er voksende, og temperaturen er allerede steget snart 1°. Hvorfor går det den forkerte vej?

 • Notat
 • 3 sider

Systemforandring ikke klimaforandring

NOAHs holdningspapir op til klimatopmødet COP21 i Paris, 2015.

Menneskeskabte klimaforandringer er allerede mærkbare og alvorlige. Liv går allerede tabt på grund af klimaforandringerne, folk må allerede flytte eller flygte på grund af for lidt eller for meget vand.