• Rapport
 • 51 sider

Madsuverænitet – Hvem skal bestemme over vores mad?

Publikation udarbejdet af Forum for Madsuverænitet, som er et samarbejde mellem organisationerne Afrika Kontakt, Levende Hav, Frie Bønder - Levende Land, Mellemamerika Komiteen, NOAH, Permakultur Danmark og PUGAD.

Alle har behov for mad. Planeten og fremtidige generationer har brug for, at mad bliver produceret ansvarligt med respekt for miljøet, klimaet og jordens ressourcer. Jordbrugere, fiskere og lokalsamfund verden over har brug for rimelige indkomster samt adgang til og kontrol med ressourcer til at producere mad.  

Vi er godt i gang med at overskride grænserne for vores forbrug og ødelæggelse af naturen. Skove og naturlige græsarealer inddrages i alarmerende hastighed til fordel for landbrugsproduktion i stor skala, herunder ikke mindst en meget stor produktion af husdyrfoder. De fleste fiskebestande er overfiskede, mens færre og færre ejer de fisk og den jord, der er tilbage. Samtidig sulter ca. 800 millioner mennesker og mere end 2 milliarder er fejl- eller underernærede, mens lige så mange er overvægtige, og i den vestlige verden smider vi en tredjedel af maden ud.

På trods af denne dystre situation mener vi, at det er muligt at skabe systemer, der tillader produktion af sund og tilstrækkelig mad til alle mennesker på en miljø- og klimaskånsom måde. Vi kan etablere lokale fødevaresystemer og -strategier, der giver den demokratiske kontrol med vores mad tilbage til producenterne og forbrugerne og på samme tid skaber liv i landdistrikterne.

Derfor stiftede syv organistioner i 2015 Forum for Madsuverænitet, som i denne publikation undersøger, hvad madsuverænitet betyder i en dansk kontekst og hvilke forandringer, der er nødvendige for at nå derhen.

 • Notat
 • 8 sider

Landbruget belaster klimaet mere end mange tror

Lattergas, metan, kulstofbalancen i jorden og energiforbruget til maskiner og bygninger medfører udledning af klimagasser fra landbruget.

Når vi regner det hele med, og trækker den bioenergi fra, der bliver produceret af dansk landbrug, står landbrugssektoren for en tredjedel af Danmarks samlede udledning af drivhusgasser. Det er betydeligt mere, end hvad der typisk bliver sagt. Landbruget har tidligere været foran andre sektorer med hensyn til at opnå udledningsreduktioner af klimagasser, men sådan er det ikke længere.

Velegnet til undervisning
 • Hjemmeside

Global Klima

NOAHs klimahjemmeside er lavet for at give den bedst mulige viden om den globale opvarmning og dens konsekvenser i en nøgtern og letforståelig form.

Vi har gjort en del ud af at fortælle om, hvilke muligheder, vi har for at standse de farlige klimaændringer, før de udvikler sig til en alvorlig trussel for vores civilisation og for det naturlige miljø. Specielt ser vi på, hvordan man politisk i de internationale klimaforhandlinger for holder sig til klimatruslen.

For at øge brugbarheden, har vi i den seneste opdatering af klimahjemmesiden har vi lagt en stor del af stoffet ud i pdf-hæfter, som lettere kan læses og udprintes som selvstændige publikationer.

Hjemmesiden er primært lavet til undervisningsbrug i folkeskolens ældste klasser samt de gymnasiale uddannelser. Ved udarbejdelsen er der brugt en lang række kilder med det til fælles, at de stammer fra store, anerkendte forskninginstitutioner.

Vi håber, hjemmesiden kan være til nytte for såvel undervisere og studerende samt alle andre, som søger viden om den globale opvarmning, dens konsekvenser og vores muligheder for at imødegå den.

Redaktion og lay-out: Stig Melgaard

Medforfatter: Palle Bendsen

Ansvarlig for sitet: NOAH Klimaretfærdighed og Energi

 

 • Notat
 • 8 sider

Ægteskaber fra helvede - hvorfor megafusioner i agroindustrien må stoppes

Hvordan de foreslåede fusioner af Bayer og Monsanto, Dow og DuPont samt ChemChina og Syngenta vil have store konsekvenser for europæiske landmænd, arbejdere, forbrugere, miljøet og fødevaresikkerheden.

Den foreslåede fusion af den tyske kemigigant Bayer og det amerikanske kemi- og frøselskab Monsanto har fået alarmklokkerne til at ringe og truer med store konsekvenser for europæiske landmænd, arbejdere, forbrugere, miljøet og fødevaresikkerheden.

Men fusionen er bare en del af en igangværende konsolidering i den agroindustrielle sektor, som oplever en række foreslåede fusioner. Hvis de realiseres, kan de resultere i tre megaselskaber, som vil kontrollere 60 % af det globale marked for kommercielle frø og landbrugskemikalier med en hidtil uset indflydelse på demokratiske regeringer. Det rejser alvorlige spørgsmål ikke kun om markedsstyrke og indvirkningen på konkurrencen, men også om hele landbrugets fremtid i Europa.

NOAH og Friends of the Earth Europe mener, at lovgiverne skal undlade at godkende disse fusioner. EU-Kommissionen, hvis rolle er at forhindre konkurrencebegrænsende aftaler, skal træde til og beskytte europæiske landmænds og forbrugeres interesser og ikke mindst fremtiden for vores mad.

 • Rapport
 • 55 sider

Land til salg - hvordan EU modvirker bæredygtig landanvendelse

Rapport om EU's landfodaftryk. EU's indbyggere forbruger over dobbelt så meget land som det globale gennemsnit. Det er ikke bæredygtigt og har en lang række sociale, økonomiske og miljømæssige konsekvenser - ikke mindst i lande udenfor EU.

EU's landfodaftryk er 2,5 ha/person, hvilket er større end det globale gennemsnit på 1,23 ha/person. Der er kun 1,7 ha/person til rådighed globalt, og EU's forbrug er derfor ikke bæredygtigt og har en lang række miljømæssige konsekvenser. Det land, EU “importerer” gennem sit forbrug, kan kaldes indirekte land grabbing. Samtidig er EU-investorer ansvarlige for direkte land grabbing ved at have opkøbt 9.757.655 ha uden for EU. Dette har mange sociale og økonomiske konsekvenser for lokale befolkninger i form af deres adgang til land og mulighed for at skabe sig et levegrundlag.

Rapporten kan downloades gratis og rekvireres gratis som fysisk eksemplar så længe lager haves (ekskl. porto)

 • Notat
 • 19 sider

Klima- og miljøfordrevne - og Europas ansvar

Antallet af mennesker på flugt er i dag på sit højeste siden anden verdenskrig og omtrent halvdelen af verdens fordrevne er miljøflygtninge. De seneste års flygtningekrise lægger op til, at Europa må finde nye løsninger.

Løsningerne skal ikke blot forholde sig til konsekvenser af migration, men i langt højere grad forebygge problemer, der kan skabe yderligere konflikt og flygtninge.

Forud for det arabiske forår i Syrien migrerede 1,5 million mennesker i forbindelse med en tørke, der fandt sted efter mange års overudnyttelse af land og vand samt økonomisk liberalisering. Europa - og i særdeleshed også Danmark - har et massivt klimaaftryk og et enormt aftryk på miljøet uden for Europa, ikke mindst da vi anvender 43 procent mere land, end hvad er tilgængeligt i vores region. Det svarer til et område på størrelse med Frankrig og Italien, anvendt uden for grænserne og har unægtelig har konsekvenser for mennesker i de lande, hvor landet i stigende omfang optages. 

2,5 milliarder mennesker, herunder 370 millioner såkaldte oprindelige folk, er afhængige af land og naturressourcer, der benyttes og forvaltes kollektivt. De beskytter mere end 50 procent af verdens overflade, men har kun formelt fået anerkendt ejerskab over 10 procent. Det betyder at 1/3 af verdens befolkning er sårbare over for fordrivelse ved at mere magtfulde aktører overtager landet.

Derudover er flere af de planetariske grænser – herunder biodiversitet - i højrisikozonen og det hænger sammen med forvaltningen af land. Men verdens forbrug og investeringer i land er ikke faldende - tværtimod. Siden år 2000 er 2 procent af verdens landbrugsland blevet overtaget af udenlandske investorer. En tredjedel af landbrugshandlerne som Land Matrix har dokumenteret involverer land som småskalalandmænd tidligere har benyttet sig af. Land Matrix har dokumenteret 1.204 vedtagne aftaler om storskala landbesiddelser, der sammenlagt dækker over 42,2 millioner hektar land.

I notatet kan du læse nærmere om:

 1. Konsekvenserne af den stigende efterspørgsel på land og dermed hvordan mennesker bliver miljøflygtninge gennem rift om verdens ressourcer.
 2. Årsager til og løsninger på overforbruget af land, ikke mindst hvad EU med sine politikker kan gøre og dermed tage ansvar for sit store miljø- og klimaaftryk. 
Velegnet til undervisning
 • Bog
 • 298 sider

Livet efter væksten

Debatbogen ’Livet efter væksten - samfundsvisioner i en omstillingstid’ sætter fokus på de mulige skridt hen imod en bæredygtig omstilling.

Bogen rummer artikler fra 15 forskellige forfattere, som beskriver og diskuterer deres visioner indenfor fem centrale områder af samfundslivet: sundhed, uddannelse, arbejde, fællesskab og økonomi.

"Det er i den grad forfriskende, at der her i den nyliberale konkurrencestats tidsalder, en tid hvor vækst-tankegangen i uhyggelig grad gennemsyrer vores kultur og samfundsinstitutioner, udkommer en bog som denne [...] Livet efter væksten er en vellykket og inspirerende antologi."

- Hubert Buch-Hansen, lektor ved Department of Business and Politics (CBS), Modkraft

"Til forskel fra andet af tidens vækstkritiske litteratur så er der her mange konkrete forslag til en anderledes økonomisk tænkning."

Birte Strandby, Bogvægten

 

 • Fag:Kulturforståelse, Samfundsfag, Virksomhedsøkonomi
 • Målgruppe:Gymnasie/ungdomsuddannelser
 • Emner:Økonomisk retfærdighed
 • ISBN:978-87-7070-561-5
 • Pris:200 kr.
 • Rapport
 • 28 sider

Forbrugets reelle pris - EU's landfodaftryk

EU forbruger mere end sin retfærdige andel af verdens land. I 2010 blev 269 millioner ha land anvendt til at tilfredsstille EU's behov bare for landbrugsprodukter og tjenesteydelser.

EU bruger 43 % mere land end det tilgængelige i EU til at understøtte forbruget af landbrugsprodukter og tjenesteydelser. Det svarer til et område på størrelse med Frankrig og Italien, anvendt uden for grænserne. Det betydelige forbrug af land uden for EU hænger potentielt sammen med omfattende negative sociale og miljømæssige konsekvenser. Forvaltning af delte globale landressourcer er afgørende for at beskytte naturområder og essentielle økosystemer og for at sikre ligeligt forbrug af land mellem globale borgere og inden for planetens grænser.

 • Folder
 • 6 sider

STOP TTIP

NOAHs folder om handelsaftalen mellem EU og USA, det transatlantiske handels- og investeringspartnerskab TTIP.

Du er meget velkommen til at printe folderen og dele den ud, eller du kan bestille den gratis.

Velegnet til undervisning
 • Video
 • 7 min.

Den globale opvarmning - Konsekvenserne

På trods af klimaforskernes advarsler fortsætter vi med at udlede drivhusgaser, og vi begynder nu for alvor at se konsekvenserne af vores handlinger. De initiativer, der indtil nu er foretaget for at reducere udledningerne, er langt fra tilstrækkelige til at forhindre en fremtidig klimakatastrofe.

Handler vi ikke nu, kan konsekvenserne for de fremtidige generationer bliver uoverskuelige.

Du kan finde uddybende materiale til filmen på www.global-klima.org

Filmen er del af en serie af klimafilm produceret med støtte fra Europa Nævnet og Undervisningsministeriets Udlodningsmidler. Se alle film på NOAHkanalen

Læs om klimaforhandlingernes historie i publikationen Det lange spil om klimaet - Historien om de internationale klimaforhandlinger, deres baggrund og EU

Publikationen kan sammen med filmene anvendes i undervisningen i samfundsfag og i specielle forløb om klima.